NextCell Pharma


Kapitalinjektion möjliggör färdigställande av fas I/II

NextCells läkemedelskandidat ProTrans för verkningsområdet diabetes typ 1 är i klinisk fas I/II. ProTrans ämnar att hämma nedbrytandet av insulinproduktion och ge patientens egna insulinproducerande betaceller tid att återskapas för att bromsa eller till och med revertera sjukdomsförloppet. Bolaget väntas kunna presentera studieresultat under 2020 och därefter fortsätta forskning i egen regi eller genom en utlicensiering. Vid sidan av forskningen driver NextCell stamcellsbanken Cellaviva, vilka genom sitt nya marknadsföringssamarbete väntas utvecklas positivt kommande åren. En rNPV-värdering av läkemedelskandidaten för behandling av diabetes typ 1 indikerar ett värde om 124 MSEK, vilket tillsammans med Cellaviva ger ett totalt nuvärde för NextCell om 141 MSEK. Tillsammans med en kassa om 28 MSEK motsvarar det 8,8 SEK per aktie.


  • Behovet av ProTrans är stort

Diabetes typ 1 är en sjukdom som både är kostsam och besvärlig, samtidigt som det inte finns något botande läkemedel. Ett läkemedel som kan påverka sjukdomsförloppet bedöms således ha stor marknadspotential. NextCells läkemedelskandidat ProTrans syftar till att via stamceller bevara insulinproduktionen och eliminera behovet av externt insulin.

  • God tillväxtpotential för Cellaviva

Stamcellsbanken Cellaviva verkar på en oexploaterad marknad. Bolagets marknadsföringssatsning bedöms ha god potential och bedöms kunna driva på tillväxten de kommande åren. Tillsammans med Cellavivas marknadsposition bedöms tillväxtmöjligheterna som goda.

  • Nuvärde per aktie uppgår till 8,8 SEK

ProTrans marknad uppskattas till ca 117 000 patienter årligen, motsvarande en marknadspotential om 40 mdSEK. En rNPV-värdering baserad på en potentiell utlicensiering ger ett värde för ProTrans om 124 MSEK. Cellaviva antas kunna nå 500 depositioner år 2024/25E, vilket motsvarar en omsättning om 12 MSEK. Med en targetmultipel om EV/Sales 2,5x, härledd från peers, och diskonteringsränta om 10 % ges ett bolagsvärde om 17 MSEK. Sammantaget ges ett bolagsvärde om 141 MSEK, tillsammans med kassan motsvarar det ett värde per aktie om 8,8 SEK.

  • Förtroendeingivande ledning

NextCells ledning har mött samtliga delmål och den tidsplan som presenteras i samband med noteringen under 2017. Vidare innehat fyra av sex i ledningen aktier i Bolaget, insynsägandet uppgår före emissionen juni 2019 till 14,8 %.

  • Forskning är förknippat med hög risk

Bolagets värde är direkt kopplat till de forskningsframsteg som uppnås, vilket bidrar till hög risk. Den antagna sannolikheten att ProTrans lyckas uppgår till 18 %.

8

Value drives

2

Historical profitability

8

Risk profile

8

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.