Mr Green & Co


Mr Green värderas idag till en rabatt om 30 % gentemot härledd peer-grupp, baserat på EV/EBIT. Den negativa trenden med avtagande intäktstillväxt såväl som EBITDA-marginal har vänts. EBIT-marginalen förväntas uppgå till 11 %, 2018E vilket leder till EV/EBIT om 8,7x. Detta skulle motivera en uppsida om 35 % på 2018 års prognos.


Mr Green & Co AB (”Mr Green” eller ”Bolaget”) är ett svenskt onlinespelbolag med verksamhet i 13 länder. Bolaget har en stark ställning i Europa, framför allt i Norden och Österrike. Produktutbudet består av 700 spel, varav 450 finns tillgängliga för mobiler och surfplattor, samt en sportbok som lanserades 2016.

Organisk tillväxt om 24 % och vändning av negativ marginaltrend tyder på goda framtidsutsikter. CAGR för spel via mobila enheter förväntas uppgå till 15,9 % fram till 2022, samtidigt som CAGR för branschen i stort förväntas uppgå till     8,6 % under samma period.1 Mr Green tyngdes mellan 2014 och 2016 av en negativ trend, både gällande tillväxt och EBITDA-marginal. Detta vändes 2017, dels till följd av ett bättre produktutbud som drivit intäkterna, dels en mer effektiv marknadsföring inriktad på mobila enheter. Strategin har fått EBITDA-marginalen att gå från 10 % 2016 till 16 % 2017 och marginalen förväntas fortsätta öka till 18 % på 2018E.

Nytt förvärv och ND/EBITDA om -3,22x ger goda framtidsutsikter i bransch som går mot konsolidering. Det ökade antalet reglerade marknader ställer krav på att spelaktörer förvärvar för att skapa skalfördelar och därmed bibehålla marginaler. Mr Green förvärvade februari 2018 Evoke Gaming för 7 MEUR, vilket motsvarar EV/S om 0,68x. Evoke äger välkända plattformar på de nordiska marknaderna (t.ex. Vinnarrum och Bertil.com). Evoke omsatte 15,5 MEUR 2016 och har genom sin nya plattform lyckats öka sina intäkter med 22 % under Q4-17 Q/Q. Mr Green räknar med synergieffekter knutna till förvärvet om ca 3 MEUR och att Evoke ska bidra positivt till EBITDA från och med 2019. Vidare har Mr Green en nettokassa om 597 MSEK och en ND/EBITDA om -3,22x, vilket skapar goda möjligheter till ytterligare förvärv framgent.

Reglering av den svenska spelmarknaden 2019 förväntas sänka EBITDA-marginalen från 18 % till 15 %. 46 % av Mr Greens intäkter kommer från oreglerade marknader, bland annat den svenska som förväntas regleras 2019. I och med lagstiftningen ökar skattekostnaderna, vilket estimeras sänka Bolagets EBITDA-marginaler från 18 % till 15 %.

I ett Base scenario värderas bolaget till EV/EBIT 8,1x 2018E, vilket indikerar en uppsida om 35 %. 2018E förväntas Mr Green öka sina totala intäkter med 30 %. Tillväxten hänförs dels till förvärvet av Evoke, som migrerat till en helt ny plattform 2018 och dels till vidareutvecklingen av bolagets egna varumärken. 2019-2020 förväntas tillväxten avta till 20 %, främst beroende på konsolideringen av Evoke. Mr Green har sedan tidigare en målsättning att uppnå en EBITDA-marginal om 20 % 2018. Omkostnader hänförliga till förvärvet av Evoke gör dock att målet kan anses vara väl optimistiskt och förväntningarna sätts därför till 18 %. Detta leder till att EBIT-marginalen förväntas öka från 10 % till 11 % för att sedan avta något under 2019. Om och när lagstiftningen träder i kraft 2019 förväntas marginalerna försämras på grund av ökade licens- och skattekostnader. Givet detta förväntas EV/EBIT om 8,1x på 2018E, vilket indikerar en uppsida om 35 % gentemot peer-gruppen. I värderingen ingår en storleksrelaterad riskpremie om 2,4 %, vilket leder till en rabatt om 28,4 % jämfört med bolagets konkurrenter.

Indikerad nedsida om 14 % i Bear scenario på 2018E. I ett Bear scenario förväntas såväl intäkter som kostnader pressas. Detta till följd av att integrationen med Evoke går sämre än väntat samt ökade kostnader för IT-konsulter. Konsultkostnaderna var 2017 den enda kostnad som ökat i förhållande till intäkterna, vilket i Bear scenario förväntas bli än tydligare 2018E. Intäktstillväxten förväntas uppgå till 20 % och EBIT-marginalen förväntas sjunka till 9 %. Sammantaget gör detta att targetmultipeln sätts till 10x. Med EV/EBIT om 11,6 indikerar det en nedsida på 14 % på 2018E.

I ett Bull scenario indikeras en uppsida om 48 %. Detta till följd av att förvärvet förväntas generera ytterligare synergieffekter, vilket innebär att Bolaget kan upprätthålla intäktstillväxten om 30 %. Vidare förväntas konsultkostnaderna minska i förhållande till intäkterna. Detta förväntas leda till att Mr Green lyckas uppnå EBITDA-marginalsmålet om 20 %, vilket genererar EV/EBIT om 8,0x. Givet samma target som i Base scenario, indikeras en uppsida om 48 % på 2018E.