MedicPen Q1-18


MedicPen – Lansering i Danmark avgör framtida tillväxt

MedicPen AB kan med sin systemlösning för medicindispensering, Medimi®Smart, öka patientsäkerheten och reducera samhällsekonomiska kostnader. Bolaget bedriver ett projekt i testfas med de danska TIM-kommunerna, som vid en gynnsam utvärdering väntas leda till kraftig tillväxtpotential. Givet en marknadspenetration i Danmark om 30 % vid utgången av 2021 estimeras MedicPen omsätta ca 56 MSEK 2021E. Med en målmultipel om P/S 5 x och en diskonteringsränta om 14 % erhålles ett nuvärde per aktie om 1,38 kr på 2021 års prognos.


  • Projekt i testfas med de danska TIM-kommunerna skapar potential för kommersiell lansering

2017 vann MedicPen en upphandling med TIM, ett projektsamarbete mellan nio kommuner på Nordjylland. Upphandlingen innebär att MedicPen ska leverera Medimi®Smart till samtliga TIM-kommuner inom ramarna för ett pilotprojekt. Initiala ordervärden är låga, men en lyckad projektutvärdering väntas leda till väsentligt större ordervärden. Vidare bedöms det rimligt att en lyckad projektutvärdering kommer leda till ytterligare ordervärden från övriga 89 danska kommuner.

  • Systemlösningar skapar inlåsningseffekt bland kunder

Medimi®Smart är en  komplett systemlösning som består av hårdvara som placeras hos en patient som sedan kopplas upp mot sjukvårdens journalsystem. Systemet har anpassats enligt de danska kommunernas specifikationer, vilket begränsar möjligheterna för eventuella konkurrenter att komma med ersättande lösningar. Således skapas inlåsningseffekter som kan leda till långtgående kundrelationer.

  • Leasingavtal leder till återkommande intäkter

MedicPens primära kundgrupp kommande år väntas utgöras av kommuner och landsting. Ordervärden kommer genereras via upphandlingar som i regel sträcker sig över cirka två år. Det renderar i en hög andel återkommande intäkter, vilket i sin tur skapar visibilitet i försäljning och därmed en förbättrad riskprofil. Vidare skapar affärsmodellen, som bygger på ett leasingupplägg, stabila och kontinuerliga intäktsströmmar. Därmed bör det finnas goda förutsättningar för att Bolaget ska kunna upprätthålla välfungerande finansiell planering och stabila kassaflöden.

  • Obefintlig försäljning i dagsläget ställer stora krav på snabb kommersialisering

MedicPen har i dagsläget ingen betydande försäljning. Således bygger majoriteten av gjorda prognoser på ett gynnsamt utfall i TIM-projektet. Om projektet inte renderar i ytterligare ordrar måste Bolaget bearbeta nya marknader, vilket skulle vara kostsamt och senarelägga en break even-nivå.

6

Value drives

1

Historical profitability

8

Risk profile

5

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.