Maven Wireless Q4-21


Rekordstor orderbok bäddar för tillväxt

Under det fjärde kvartalet 2021 erhöll Maven orders från sex nya kunder, samtidigt som Bolaget erhållit tre strategiska ramavtal, vilket bäddar för säkrare kassaflöden och merförsäljning framgent. Med hänsyn till detta, samt att Bolaget fortsätter att expandera på samtliga existerande marknader runt om i Europa, Asien och Mellanöstern, estimerar Analyst Group att omsättningen kommer stiga till ca 133 MSEK under år 2022, därefter prognostiseras Maven fortsatt kunna skala upp Bolagets omsättning, för att tills år 2023 nå intäkter om ca 251 MSEK. Givet en diskonteringsränta om 12 % och en målmultipel om EV/S 4x på 2023 års försäljning, ger det ett potentiellt nuvärde om 15,9 kr per aktie i ett Base scenario.

  • Nettoomsättning i linje med våra prognoser

Under Q4-21 uppvisar Maven en nettoomsättning om 11,6 MSEK (1,3), vilket motsvarar en tillväxt om 805 % jämfört med Q4-20, dock från låga nivåer. Ökningen är främst hänförlig till kunder inom Europa, Mellanöstern samt Asien, och är ett tydligt kvitto på det uppdämda behov på Bolagets målmarknader till följd av pandemin. Lyfter vi blicken och tittar på helåret 2021 så levererar Maven en nettoomsättning om 44,9 MSEK (49,5), vilket motsvarar en minskning om 9 % jämfört med 2020. Detta beror till stor del på att pandemin har påverkat tillgången av komponenter vilket i sin tur har påverkat produktionen av nya prototyper och senarelagda leveranser.

  • Rekordstor orderbok

Under Q4-21 ökade orderingången till 40,7 MSEK (5,0), vilket resulterar i en orderbok vid periodens slut om 76 MSEK, vilket förväntas levereras under 2022 och bäddar därmed för fortsatt tillväxt under året. Därtill har Maven nyligen kommunicerat flertalet positiva nyheter, bland annat har Bolaget tilldelats tre strategiska ramavtal. Analyst Group ser positivt på att Maven bevisar Bolagets starka teknikhöjd genom att vinna fler ramavtal, vilka lägger en grund för framtida ”säkrade” avrop och leveranser, samtidigt som det förväntas leda till ett stabilare kassaflöde jämfört med enskilda beställningar.

  • Vi behåller våra prognoser

Nettoomsättningen under Q4-21 var i linje med våra förväntningar, samtidigt som orderingången om 40,7 MSEK (5,0) var ett riktigt styrkebesked. Med hänsyn till Q4-rapporten väljer vi att behålla våra tidigare prognoser, där vi utifrån ett antagande om fortsatt ökad orderingång, en stärkt säljorganisation och en växande efterfrågan från marknaden, estimerar att nettoomsättningen stiger successivt tills år 2023 för att då uppgå till ca 251 MSEK i ett Base scenario. Vi har dock valt att höja vårt avkastningskrav för Maven till 12 % (10 %), för att reflektera det kyliga klimatet på aktiemarknaden för tillväxtbolag som inte ännu är lönsamma. Detta får således en effekt på värderingsintervallet som minskar till 15,9 kr (16,7) i Base-, 21,4 kr (22) i Bull-, och 10,7 kr (11,5) i ett Bear scenario.