Mangold


Medvind i verksamheten

Mangold är en svensk fondkommissionär där verksamheten är fördelad på två segment: Investment Banking (IB) samt Private Banking (PB), där IB-segmentet står för 70 % av intäkterna. Mangold har en lång historia av lönsam tillväxt över tid, där nettoresultatet ökat från ca 4,8 MSEK år 2010 till över 11 MSEK idag (LTM). Marknadspositionen har successivt stärkts och Mangold har byggt upp en stor bas av både företags- och privatkunder, och rådande möjligheter för fortsatt vinsttillväxt ser goda ut. Mangold prognostiseras visa en nettovinst om 19 MSEK under 2020 och 26 MSEK under 2021. Givet gjorda prognoser härleds ett värde per aktie om 1 470 kr i ett Base scenario på 2020 års prognos.

  • God historisk lönsamhet och möjligheter till fortsatt tillväxt

Även om Mangolds nettoresultat har varierat från år till år, så har Bolaget en gedigen historia av lönsam tillväxt. Mangolds totala intäkter har stigit från 66 MSEK till 152 MSEK under perioden 2010 till rullande 12 månader, med en samtidigt jämn lönsamhet med EBT-marginaler omkring 9-10 %. Under 2019 utförde Mangold tjänster för 146 företagskunder, motsvarande vart sjätte börsbolag, samtidigt som tillgångar under förvaltning uppgår till ca 1,5 mdSEK vilket genererar arvode inom PB-segmentet. Med goda utsikter för fortsatt tillväxt och stigande marginaler, samt god utveckling i Mangolds intressebolag, så estimeras Mangold kunna uppvisa ett EBT-resultat om 26 MSEK för år 2020 i ett Base scenario, motsvarande en marginal om 15 % och en vinsttillväxt om ca 75 %.

  • Dolda värden genom innehav i intressebolag

Mangold har innehav i flera intressebolag, bl.a. Skandinaviska Kreditfonden AB, där Mangold äger 24,5 %, samt Resscapital AB, där Mangold äger 25 %. I en värdering av Analyst Group estimeras dessa två bolag tillsammans till ett värderingsintervall om 650-725 MSEK. Mangolds ägarandel skulle då värderas till mellan 160-179 MSEK.

  • Högt insiderägande

Insiderägandet i Mangold är högt, där styrelseordförande Per-Arne Åhlgren och VD Per-Anders Tammerlöv äger ca 30 % respektive 25 % av de utestående aktierna.1 Totalt uppgår insiderägandet till över 60 %, vilket i sig inger ett förtroende för framtida värdeskapande för aktieägare.