Lumito Q1-19


Nära kommersialisering

Lumitos teknologi har sitt ursprung i forskning vid Lunds universitet och 2010 grundades Bolaget som en spinn-off från avdelningen för atomfysik, där flera andra börsbolag har sitt ursprung. Genom att använda uppkonverterande nanopartiklar (UCNPs) kan Lumito öka träffsäkerheten vid vävnadsdiagnostik. Bolaget siktar på att lansera sin produkt på marknaden under första kvartalet 2020 och hoppas under året få proof of concept för att under 2021 kunna öka försäljningen med bevis på produktens kvalitet. Bolagets adresserbara marknad, vävnadsdiagnostik, bedöms i dagsläget uppgå till omkring 5 mdUSD. Genom en riskjusterad nuvärdesberäkning härleds ett motiverat nuvärde om 2,9 kr per aktie i ett Base scenario.


  • Patenterad teknologi inom digital patologi ger diagnoser bättre träffsäkerhet

Lumito har utvecklat en teknik som med hjälp av UCNPs kan förbättra träffsäkerheten inom vävnadsdiagnostik genom att avvikelser i vävnadsprover blir tydligare och därmed lättare att diagnostisera. I dagsläget används en metod där träffsäkerheten endast är 70 %, och som är lägre när en sjukdom t.ex inte är särskilt utvecklad. Eftersom detta är negativt för patienter och för vården i stort förväntas incitament finnas för att anamma teknologi som ger bättre möjlighet till korrekta diagnoser. Däremot kan det finnas motstånd i från av t.ex patologer som har arbetat med traditionell metod hela karriären som därmed kan vara illvilliga att prova ny teknologi. Denna risk minskar däremot något genom att Lumitos instrument kan användas på samma sätt som patologer arbetar i dagsläget och är kompatibel med samma infärgningsvätskor.  Vidare är det viktigt att Bolaget initialt lägger fokus på arbete för att öka kännedom om produkten och dess fördelar för att höja sannolikheten för en lyckad kommersialisering under 2020.

  • Kommersialisering väntas starta i början på 2020

Bolaget planerar att påbörja kommersialiseringen av sin produkt under första kvartalet 2020. Detta kräver att Lumito hittar en distributör inom rätt segment för att sedan börja sälja instrument till referenskunder för att visa ett proof of concept. Givet att Bolaget får positiva referenskunder förväntas försäljningen tillta efter 2020. 2021 förväntas en omsättning om 81 MSEK med en bruttomarginal om 51 %. Skalfördelar väntas leda till förbättrade marginaler i takt med ökad omsättning.

  • I ett Base scenario värderas Lumito till ett riskjusterat nuvärde om 2,9 kr per aktie

Lumitos ambition är att under första kvartalet 2020 påbörja kommersialiseringen av Bolagets produkt. Målet är att få ett antal första kunder som proof of concept för att bättre kunna etablera sig på marknaden. Givet att Bolaget lyckas med detta estimeras Lumitos framtida kassaflöde till ett riskjusterat nuvärde om 174 MSEK, motsvarande ett motiverat värde per aktie om 2,9 kr. Värderingen har gjorts genom att diskontera estimerade kassaflöden samt en tillämpad exit-multipel år 2029.