LL Lucky Games Q4-21


Är på rätt väg

LL Lucky Games AB (”LL Lucky Games” eller “Bolaget”) presenterade nyligen sin Q4-rapport och knöt därmed ihop säcken för fjolåret, ett år då mycket har handlat om att lägga en grund för framtida tillväxt. Med rapporten presenterad, och två månader in på nya året, anser vi att LL Lucky Games är på rätt väg. Blickar vi framåt ser vi värdedrivare i form av bl.a. fortsatt lansering till en portfolio av Tier 1-operatörer och ett ökat försäljningsfokus under 2022, vilket, i kombination med flertalet tidigare vunna marknadscertifieringar, kan resultera i en god tillväxt. Då LL Lucky Games utvecklas enligt våra förväntningar gör vi bara små förändringar i våra estimat, där vi tills år 2024 estimerar att omsättningen stigit till 64 MSEK i ett Base scenario. Baserat på applicerad multipel samt diskonteringsränta härleds ett värde per aktie om 4,1 kr (4,1) på 2022 års prognos.

  • Rapport i linje med förväntningar

Under Q4-21 uppgick nettoomsättningen till 1,1 MSEK (0,025), motsvarande en ökning om hela 4 300 % Y/Y, om än från låga nivåer. Likväl ser vi såklart positivt på att Bolaget ökade sin försäljning under Q4-21, där den huvudsakliga förklaringen är att LL Lucky Games spel är tillgängliga hos fler operatörer på flera marknader. Sett till EBITDA-resultatet uppgick detta till -6,5 MSEK (-2,8), där den ökade kostnadsbasen förklaras av att LL Lucky Games gjort flera investeringar i försäljningsfrämjande aktiviteter, såväl som att bygga upp en större egen organisation. Ser vi till de totala rörelsekostnader uppgick dessa till -8,7 MSEK vilket, jämfört med föregående kvartal (Q3-21), är en ökning om endast 0,7 MSEK.

  • Påfylld kassa genom riktad emission

Under januari har LL Lucky Games fyllt på kassan genom en riktad emission, vilket tillförde bolaget ca 16 MSEK. I samband med emissionen tilldelades investerarna även teckningsoptioner av serie TO2, vilka vid fullt nyttjande kan inbringa ytterligare 16 MSEK under april 2023. Givet nuvarande kassa, samt en burn rate i linje med Q4-21 (-2,9 MSEK/månad), skulle LL Lucky Games vara finansierade tills slutet av Q2-22, allt annat lika. Det ska dock tilläggas, med hänsyn till de rapporterade omsättningstillgångarna per balansdatumet för Q4-21, samt en potentiellt stigande försäljning framgent, att utrymme finns för ett bättre rörelsekapital under de närmaste månaderna, vilket skulle innebära en lägre burn rate.

  • Vi behåller vårt värderingsintervall

LL Lucky Games utvecklas i linje med våra förväntningar och i samband med Q4-rapporten har vi endast gjort mindre justeringar i våra prognoser som sträcker sig till slutet av år 2025. Vi väljer därmed att behålla vårt tidigare värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear.