Livihop Q1-18


Livihop – Opportunistisk affärsmodell på konsoliderande marknad

Livihop är verksamma inom personlig assistans i Sverige och börsnoterades på Nasdaq First North i februari 2018. Sedan dess har Boalget, i linje med den uttalade strategin, förvärvat två Bolag som tillsammans väntas bidra med en omsättningsökning om 50 % och förväntas fortsätta agera konsoliderande. Ett utmanande marknadsklimat, där regelverket skärpts för hur och vilka som har rätt till ersättning, har öppnat upp möjligheter till att förvärva kassaflödespositiva, entreprenörsdrivna bolag för 2-5x rörelsevinsten. Med en decentraliserad och delägardriven organisation sysselsätter Livihop ca 850 personliga assistenter på hel- och deltid. En trailing EV/EBITDA-multipel om 7,8x 2018E ger en implicit värdering om 20,6 kr, motsvarande en uppsida om 43 %.


  • Utmanande marknadsklimat men opportunistisk förvärvsmodell

Den svenska marknaden för personlig assistans omsatte 2016 ca 26,3 mdSEK och är strikt reglerad. En övergång till efterskottsbetalningar, högre krav på kvalitet och intensivare och mer noggranna kontroller har lett till att många mindre bolag ser till större paraplybolag för hjälp med likviditet och bättre kvalitetsrutiner. Livihop ämnar ta tillvara på denna marknadssituation genom att förvärva bolag och driva det genom en decentraliserad organisationsmodell. Bolaget har som mål att förvärva 2-3 bolag per år till 2-5x EBITDA, vilket anses som rimligt givet befintliga kassaflöden och tidigare förvärvs-multiplar.

  • Negativt politiskt fokus ökar risken

Ett kommande förslag från regeringen med stöd av Vänsterpartiet kan komma att begränsa vinster för vissa välfärdsbolag. Även intäkterna är utsatta för politisk risk då intäkten per timme är reglerat till ett fast schablonbelopp om 295,4 kr för 2018. Detta innebar en ökning om 1,5 % jämfört med 2017. Ökningen kan ställas i paritet med löner, som är den enskilt största kostnadsposten, vilka växer med 2,2 % 2018.

  • Delägande och decentraliserad operationell kontroll möjliggör för effektiv och kostnadseffektiv konsolidering

Livihop har en decentraliserad koncernstruktur där varje dotterbolag har en operationell självständighet. Detta möjliggör starka varumärken och en fortsatt lokal känsla, vilket ofta kan vara avgörande vid valet av assistansanordnare. Samtidigt appliceras en centraliserad modell till administration, investeringsbeslut och andra strategiska beslut. Detta möjliggör för kostnadssynergier och en effektiv organisation.

  • Implicit värdering om 20,6 kr i ett Base scenario

En trailing EV/EBITDA-multipel om 7,8x 2018E ger en implicit värdering om 20,6 kr, motsvarande en uppsida om 43 %. Värderingen sätts baserat på ett peer-grupp snitt som sedan nedjusteras på grund av bland annat storlek och lönsamhet.

1

Value drives

2

Historical profitability

2

Risk profile

4

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.