KnowIT


KnowIT skapar attraktiva helhets-lösningar för kunder vilka står inför digitaliseringens utmaningar och har därigenom skapat ett brett kundnät bestående av b.la. H&M. Genom rekrytering av talangfulla konsulter skapas attraktiva intäkter i förhållande till lönekostnader. Med en motiverad EV/EBITDA-multipel om 10.5x, baserat på peers 2018E EBITDA, motiveras en uppsida om 13,5 %.


KnowIT AB (“KnowIT” eller “Bolaget”) är en IT-konsult inom webbutveckling, systemutveckling samt strategiska frågor. KnowIT skapar unika kundvärden i en värld av accelererande digitalisering genom tre verksamhetsgrenar: Experience (22 %), Insight (12 %) och Solutions (66 % av nettoomsättningen).

Större projekt och lägre genomsnittliga lönekostnader gynnar EBITA. Med expansion kommer integrationsrisker, vilka kan resultera i en dämpad produktivitet och försäljning per konsult. Samtidigt förväntas konsumtion av digitala tjänster globalt växa från 866 mdUSD 2015 till 1030 mdUSD 2019.1 Detta resulterar i en högre beläggningsgrad för IT-konsulter och KnowIT estimeras att nå en nettoomsättning per konsult om 1,59 MSEK 2019E, jämfört med 1,45 MSEK 2017, vilket motsvarar en tillväxt om 8,3 %. KnowITs kunder kommer från olika industrier, bl.a. H&M, Handelsbanken, Nordea och Volvo Cars. Med 33 % av KnowITs nettoomsättning från den offentliga sektorn och ökad efterfrågan av digitaliseringstjänster överlag, antas projektens omfattning öka.

Goda utsikter för fortsatt expansion med ett högfrekvent rekryteringsprogram såväl som för förvärvsstrategin. KnowIT har blivit rankad som den bästa IT-konsulten att arbeta för av employer branding-företaget Universum, och kan därmed förhoppningsvis attrahera och rekrytera de mest talangfulla konsulterna. Detta innebär att Bolaget skulle kunna förbättra dess försäljning per anställd och därmed förbättra EBITDA-marginalerna, som estimeras till 14,5 % för 2019E jämfört med till 10,7 % för 2017. Med detta i beaktning samt en låg skuldsättning i förhållande till EBITDA (Net Debt/EBITDA ≈ 0) som möjliggör förvärv, skapas möjligheter för ytterligare expansion. Sammantaget bedöms förvärv i storleken om 550 MSEK vara rimligt med Bolagets uttryckta finansiella mål.

I ett Base scenario anses KnowIT upprätthålla dess fokus på en hög rekryteringsgrad av konsulter, men i lägre takt än tidigare, vilket resulterar i ytterligare 196 anställda till 2019E. Trots att inga förvärv förväntas i detta scenario estimeras en nettoomsättning om 3,00 mdSEK och 3,11 mdSEK för 2018E respektive 2019E (9,6 % och 3,9 % omsättningstillväxt). En hög rekryteringstakt och ytterligare behov av digitaliserade lösningar skapar marginal-förbättringar då OPEX per konsult minskar och försäljning per konsult ökar. Vidare estimeras EBITDA om 396,8 MSEK och en EBITDA-marginal om 12,8 %.

I ett Bull scenario är den främsta drivaren ett förvärv om 300 MSEK i storlek. Detta med hänsyn till en rimlig skuldsättning för Bolaget där förvärvet görs med liknande multiplar som Require blev förvärvade under Q4 2017 för 16,2 MSEK. Detta förvärv möjliggör en ytterligare nettoomsättningstillväxt till 3,35 mdSEK 2018E,  vilket resulterar i en tillväxt om 22,4 % YoY. Samtidigt estimeras en OPEX per konsult till 1,04 MSEK i jämförelse med en nettoomsättning om 1,12 MSEK. Detta resulterar i en EV/EBITDA-multipel om 13,73 och en uppsida om 54,8 % 2018E.

I ett Bear scenario estimeras KnowIT till att få det svårt med att bevara den höga rekryteringstakten. Nettoomsättningens tillväxt försvagas på grund av minskad efterfrågan av digitaliserade tjänster. Detta estimeras därför till 3,08 mdSEK, vilket är 3 % ökning för  nettoomsättning 2019E. Vidare förväntas lägre efterfrågan från offentliga sektorn samt högre OPEX per konsult om 1,36 MSEK. En EV/EBITDA-multipel om 7,2 indikerar en nedsida om 25,6 %  2018E.

Värderingen baseras på en regressionsanalys, vilket underbyggts av peers med liknande tjänster och marknadsposition, deras EV/EBITDA-multipel och estimerad EBITDA-tillväxt. Detta innebär att en motiverad target multipel blir 10,5x i ett Base scenario. Detta indikerar en uppsida om 13,5 % för 2018E samt 29,3 % 2019E, relativt till dagens värdering.