Josab Water Solutions Q4-20


Möjligheterna kvarstår

Som för de flesta så har 2020 varit ett utmanande år, och så även för Josab. Likväl anser vi fortsatt att Bolagets möjligheter kvarstår inom både Kina och Indien, samtidigt som det fortfarande finns intressanta möjligheter på både den ungerska och afrikanska marknaden. Sedan årsskiftet har aktien fallit med ca 20 %, något vi anser är omotiverat med tanke på att Josab fortfarande har flera parallella spår som fortlöper, vilka enskilt eller tillsammans har potential att utgöra bra värdedrivare i aktien. Pandemin är dock fortsatt ett orosmoln vars främsta risk är att förseningar kan uppstå i de just nu pågående processerna för Josab. Likväl, utifrån rådande läge ser vi ett motiverat värde per aktie mellan 0,8 – 5,0 kr, med 3,3 kr i ett Base scenario.

  • Försäljning och kostnader i linje med estimat

Inför Q4-rapporten hade vi estimerat en nettoomsättning om 1,7 MSEK, vilket kan jämföras med det faktiska utfallet om 1,7 MSEK (0,5), motsvarande en tillväxt om ca 270 %. Försäljningen var därmed i linje med våra förväntningar. Likaså presterade Josab ett rörelseresultat i linje med vår prognos, där vi hade utgått från -2,8 MSEK, att jämföra med det rapporterade rörelse-resultatet om -2,9 MSEK. Jämfört med 2019 förbättrade Bolaget sitt resultat väsentligt, även på justerad basis för engångsnedskrivningen om 6,2 MSEK under 2019.

  • Afrika kan överraska positivt under 2021

Utöver Josabs aktiviteter inom bl.a. Indien, Kina och Ungern, kan den afrikanska marknaden komma att överraska positivt under år 2021. Senaste tiden har marknaden blivit ett alltmer intressant för Josab, med ett flertal agenter som har börjar komma allt närmare affärer i flera av länderna, där t.ex. en order om 36 tEUR med leverans till Nigeria erhölls under början av mars 2021. I dagsläget lägger vi ingen större vikt vid den afrikanska marknaden i våra finansiella modeller, samtidigt som vi ser potentialen att bli positivt överraskade under året då Josab har möjligheten att kunna öka sin närvaro inom kontinentens olika regioner.

  • Affären med Clear Industry är ännu aktuell

Som känt så utvärderar även Josab att förvärva det kinesiska bolaget Clear Industry Ltd. Processen fortgår och till följd av affärens storlek krävs tidsmässiga resurser, där Josab i Q4-rapporten skriver att en uppdatering ska komma inom kort.

  • Behåller värderingsintervall för Base scenario

I samband med Q4-rapporten har vi enbart gjort mindre justeringar i våra estimat för åren 2021-2023, där vi fortsatt räknar med en god utveckling inom Josabs adresserbara marknader. Vi väljer därför att behålla vårt tidigare Base scenario, men gör mindre ändringar i vårt Bull- och Bear scenario.

7

Value drives

2

Historical profitability

8

Risk profile

5

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.