Josab Water Solutions Q1-19


Förlängd finansiering och är nu nära licensavtal i Kina

Josab adresserar ett av världens största hälsoproblem, bristen på rent vatten. Bolaget är idag primärt verksamma i Indien där 53 % av befolkningen inte har vattenledningar in i sina hem. Samtidigt bearbetas den kinesiska marknaden, där ett licensavtal kan bli verklighet under juli 2019. Värdedrivarna bedöms idag vara en fortsatt expansion i Indien tillsammans med ett potentiellt licensavtal i Kina. I ett Base scenario förväntas Josab år 2022 nå en omsättning om ca 50 MSEK. Med en multipelvärdering och en diskonteringsränta om 12 %, erhålls ett nuvärde om 4 kr per aktie i ett Base scenario.


  • Är nära licensavtal i Kina – kan bli verklighet nu i sommar

Josab har sedan februari fört en dialog med Beijing Win Fortune Technologies Ltd, samt Global Green Development Capital China Co. Ltd, om en etablering på den kinesiska marknaden av Josabs teknologi. Under juni tillkom informationen att motparten vill göra en större investering i Josab, initialt vid kontraktsskrivandet och sedan över en period om tre år, om totalt upp till 230 MSEK. Den första investeringen, 7 miljoner aktier för 14 MSEK, blir bindande vid kontraktsskrivandet, den övriga delen av investeringen läggs på tre optioner över tre år med pris 6-10 SEK. En investering förutsätter dock att parterna kommer fram till ett underskrivet och för parterna affärsmässigt licensavtal för att bli gällande. Parterna är i avsiktsförklaringen överens om att alla förhandlingar skall vara klara tills den sista juli 2019.

  • Miljontals människor brukar vatten från osäkra källor

År 2012 var 748 miljoner människor beroende av vatten från osäkra källor samtidigt som den globala efterfrågan på vatten väntas öka med 50 % till 2050. Josab är ännu primärt verksamma på den indiska marknaden där 53 % av invånarna inte har vattenledningar indraga till sina hem. Då vatten är en nödvändighet väntas den ekonomiska tillväxten leda till en ökad efterfrågan på rent vatten. Josabs kostnader för varje enskild vattenkiosk estimeras uppgå till cirka 15 tSEK per år, motsvarande en försäljning om ca 650 liter/dag. Utifrån tidigare rapporter kan uppskattningar göras som visar en försäljningen om ca 1 000 liter per kiosk och dygn, samtidigt som den maximala kapaciteten är 20 000 liter per dygn. Det innebär att enskilda kiosker snabbt kan täcka sina kostnader samtidigt som kapaciteten ger skalbarhet.

  • Politiska risker och trögrörliga strukturer

Med tanke på de marknader Josab verkar på, finns strukturella utmaningar i form av politiska system och trögrörliga myndigheter, något som kan göra att processer drar ut på tiden. Då Josab idag inte är ett lönsamt företag utgör detta en tydlig risk. Något som dock sänker risken på kort sikt är att Josab nyligen förlängt sitt konvertibellån om 25 MSEK, med nya villkor, där lånet nu istället utgår 2020-06-30.

8

Value drives

2

Historical profitability

8

Risk profile

7

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.