Josab Q4-18


Potentiellt licensavtal i Kina under H1-19 kan få aktien att lyfta

Josab adresserar ett av världens största hälsoproblem, bristen på rent vatten. Bolaget är idag primärt verksamma i Indien där 53 % av befolkningen inte har vattenledningar in i sina hem. Samtidigt bearbetas den kinesiska marknaden, där målsättningen är att ingå ett licensavtal för att etablera Josabs teknik i Kina. Värdedrivarna bedöms idag vara en fortsatt expansion i Indien tillsammans med ett avtal i Kina, vilket skulle kunna vara möjligt under H1-19. I ett Base scenario förväntas Josab år 2022 nå en omsättning om ca 60 MSEK. Med en målmultipel om EV/Sales 7,5x och en diskonteringsränta om 12 %, erhålls ett nuvärde om 4 kr per aktie i ett Base scenario.


  • Möjligheter på den kinesiska marknaden

Under januari 2019 kommunicerade Josab att tekniktesterna i Kina erhållit ett officiellt godkännande, och fick i samband med detta en formell förfrågan att påbörja förhandlingar kring ett exklusivt licensavtal, gällande Aqualite™ teknologin för den kinesiska marknaden. Målsättningen nu är att komma fram till ett licensieringsavtal innebärande att partnern marknadsför, tillverkar och säljer Josabs produkter på den kinesiska marknaden. En eventuell etablering i Kina skulle innebära ett signifikant värde för Josab. Det ligger därför till grund för att en högre multipel.

  • Miljontals människor brukar vatten från osäkra källor

År 2012 var 748 miljoner människor beroende av vatten från osäkra källor samtidigt som den globala efterfrågan på vatten väntas öka med 50 % till 2050. Josab är primärt verksamma på den indiska marknaden där 53 % av invånarna inte har vattenledningar indraga till sina hem. Då vatten är en absolut nödvändighet väntas den ekonomiska tillväxten leda till en ökad efterfrågan på rent och hälsosamt vatten.

  • Låga investeringskostnader och återkommande intäkter ger en skalbar affärsmodell

Josabs kostnader för varje enskild vattenkiosk estimeras uppgå till cirka 15 tSEK per år, motsvarande en försäljning om ca 650 liter per dag. Utifrån tidigare rapporter kan uppskattningar göras som visar en försäljningen om ca 1 000 liter per kiosk och dygn, samtidigt som den maximala kapaciteten är 20 000 liter per dygn. Det innebär att enskilda kiosker snabbt kan täcka sina kostnader samtidigt som kapaciteten skapar en skalbarhet i affärsmodellen. Genomsnittlig försäljning per kiosk estimeras uppgå till över 2 000 liter per dygn 2022.

  • Politiska risker och trögrörliga strukturer

Med tanke på de marknader Josab verkar på, finns strukturella utmaningar i form av politiska system och trögrörliga myndigheter, något som kan göra att processer drar ut på tiden. Med tanke på att Josab idag inte är ett lönsamt företag utgör detta en tydlig risk.

8

Value drives

2

Historical profitability

8

Risk profile

37

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.