Invajo Technologies


I stargroparna för en tillväxtresa

Invajo Technologies AB (”Invajo” eller ”Bolaget”) erbjuder en komplett plattform inom eventhantering. Bolaget har tidigare genomfört två strategiska förvärv, vilket tillsammans med en mer automatiserad kundtillväxt framgent förväntas möjliggöra en stark tillväxt under de kommande åren. Invajos nu breddade produkterbjudande gör även att intäkterna per kund kan öka, vilket tillsammans med stadigt minskande kundanskaffningskostnader förväntas resultera i en successivt stigande lönsamhet. Detta kan även bidra till ännu bättre förutsättningar för ytterligare strategiska förvärv under de kommande kvartalen. Utifrån en relativvärdering samt tillämpade målmultiplar, härleds ett värde per aktie om 7,0 kr i ett Base scenario.

  • Stärkt organisationen genom förvärv

Genom AppInConf, vars målgrupp består av aktörer inom Medtech-sektorn, möjliggörs mer förutsägbara kassaflöden då bolagets kundavtal sträcker sig över flera event och kongresser. Sett till Memlin är bolaget som en ”klon” av Invajo, med många likheter och synergimöjligheter för att öka intäkterna på befintlig abonnemangsbas. Med dessa två förvärv har Invajo stärkt sin position i marknaden, och skapat förutsättningarna för en högre kundtillväxt framgent.

  • Kassan påfylld – redo att ta nästa steg

Vid utgången av Q1-21 uppgick Invajos kassa till ca 10,2 MSEK, och under april/maj har Bolaget tillförts +15 MSEK via en riktad emission samt inlösen av TO1. Den finansiella positionen är således stark och givet en liknande burn rate som under Q1-21 om -1,6 MSEK per månad, räknar vi med att Invajo, i kombination med ökad försäljning under kommande kvartal, är tillräckligt finansierade för att nå break even utan att ytterligare extern kapitalanskaffning ska vara nödvändigt.

  • En mer kostnadseffektiv tillväxt är att vänta

I dagsläget utgör personal ca 85 % av kostnadsbasen vid anskaffningen av nya kunder. Genom att varumärkeskännedom skapas naturligt när personer blir inbjudna till event via Invajos plattform, förväntar vi oss att framtida kunder kan genereras med en högre grad av automation. Detta leder till ett lägre personalbehov, vilket således minskar de fasta kostnaderna och ger utrymme för en stigande lönsamhet.

  • Pusselbitarna måste falla på plats rätt

Givet att Invajo kan lägga sitt pussel så att en attraktiv och effektiv digital helhetslösning kan etableras, finns förutsättningarna för en lönsamhet tillväxt vilken vi troligen, givet framgång, då kommer att kunna se resultat av redan från fjärde kvartalet i år. Parallellt med detta borde utrymme finnas för aktien att stiga, och över tid kan det skapa ökade möjligheter för ytterligare strategiska förvärv.