Intellego Technologies Q2-21


Ökad orderingång möjliggör accelererad tillväxt

Intellego Technologies AB (”Intellego” eller ”Bolaget”) har under H1-21 visat att det finns en hög efterfrågan för Bolagets UVC- och konsumentprodukter. Rapporten för det andra kvartalet år 2021 presenterade en substantiell ökning i orderingången om 110 %, samtidigt som orderingången har fortsatt att stiga efter utgången av Q2-21. Med hänsyn till detta, samt att kostnadskontrollen har varit god, anser Analyst Group att Intellego är på rätt väg mot svarta siffror och därmed ett positivt operativt kassaflöde. Analyst Group estimerar att Intellego kan fortsätta skala upp sin försäljning, för att till år 2022 nå intäkter om ~33MSEK. Utifrån en tillämpad målmultipel och diskonteringsränta ger det ett nuvärde om 9,4 kr per aktie i ett Base scenario.

  • Nettoomsättningen i linje med våra förväntningar

Under Q2-21 uppgick nettoomsättningen till 2,2 MSEK (2,4), vilket är ca 10 % lägre än vad Bolaget uppvisade under motsvarande kvartal föregående år. Nettoomsättningen är i linje med våra förväntningar och har på kort sikt påverkats något negativt till följd av den strategiändring som Intellego har genomfört på den amerikanska marknaden. Strategiändringen innebär att Bolaget har skiftat över till en modell där Intellego säljer direkt till marknaden, vilket har tagit några månader att starta upp. Efter periodens utgång har Intellego ingått avsiktsförklaring med två amerikanska distributörer, vilket är ett framgångsrikt kvitto på den nya modellen, varför vi inte drar några större växlar från ett enskilt kvartal utan snarare ser det som en möjlighet för att öka försäljningen i USA framgent.

  • Diversifierade kassaflöden genom ny produkt

Bolaget har planerat att introducera fyra nya produkter på marknaden under år 2021 för att diversifiera kassaflödena och möta marknadens efterfrågan. En av produkterna, dosimetern 222nm, lanserades under årets andra kvartal. Produkten är den enda verifierade dosimetern för 222nm på marknaden och ska fylla luckan att desinfektion ska kunna genomföras under en viss tid utan att närvarande människor tar skada av ljuset. Efter utgången av Q2-21 meddelade Intellego att amerikanska Ushio har för avsikt att utvärdera marknaden för dosimetern 222nm och i samband med det la en testorder om ca 313 TSEK.

  • Flera triggers under kommande kvartal

Under kommande kvartal förväntas en högre omsättnings-tillväxt, samt ett flertal värdedrivande aktiviteter till följd av bl.a. en breddad produktportfölj, stigande efterfrågan av UVC-dosimetrar samt kommersialisering av UV-indikatorerna mot konsumentmarknaden. I takt med att personalstyrkan ökar och produkterbjudandet expanderar, förväntas Intellego kunna växa med god skalbarhet, vilket estimeras leda till ökade marginaler. Sammanfattningsvis upprepar vi vår fortsatt positiva syn på Intellego och behåller våra försäljningsprognoser för år 2021 och framåt.