Intellego Q3-21


Lovande avsiktsförklaringar talar för fortsatt tillväxt

Intellego Technologies AB (”Intellego” eller ”Bolaget”) har hittills under året visat att det finns en hög efterfrågan för Bolagets UVC- och konsumentprodukter. Rapporten för det tredje kvartalet år 2021 presenterade en substantiell försäljningstillväxt om 57 %, samtidigt som Bolaget har radat upp flera avsiktsförklaringar efter utgången av kvartalet, vilket talar för fortsatt tillväxt. Med hänsyn till detta, estimerar Analyst Group att Intellego kan fortsätta skala upp sin försäljning, för att till år 2023 nå intäkter om ~59MSEK. Utifrån en tillämpad målmultipel om P/S 6,8x och diskonteringsränta om 10 % ger det ett nuvärde om 17,3 kr per aktie i ett Base scenario.

  • Rekordhög försäljning och stigande marginaler

Intellego har haft ett intensivt tredje kvartal med många nya signerade avsiktsförklaringar, vilket visar på att intresset för Bolagets teknik ökar. Under perioden levererade Intellego en nettoomsättning om 3,5 MSEK (2,2), vilket är ca 57 % högre än vad Bolaget uppvisade under motsvarande kvartal föregående år. Med hänsyn till en hög försäljningstillväxt och en ökad bruttomarginal, samtidigt som Bolagets rörelsekostnader fortsätter att utvecklas på bra nivåer, anser vi att detta pekar på att Intellego är på rätt väg mot svarta siffror och därmed ett positivt operativt kassaflöde.

  • Flera triggers under kommande kvartal

Under det tredje kvartalet har Intellego signerat fem avsiktsförklaringar inom såväl befintliga som nya applikationsområden, och om ett eller flera av dessa avsiktsförklaringar utvecklas till leveransavtal kan det innebära avsevärt högre intäkter för Bolaget. Därför, anser Analyst Group att det finns flera potentiella triggers under kommande kvartal, bl.a. är utvärderingen med amerikanska Ushio av såväl marknad som teknologi klar, där bolagen tillsammans kommer ge mer information under kommande veckor. Vidare har avsiktsförklaringen som Intellego ingick med ett amerikanskt medtech-bolag utvecklats till en pågående förhandling om avtal, vilket kan utgöra en potentiell trigger i aktien framgent.

  • Vi höjer vårt värderingsintervall

Med hänsyn till Q3-rapporten väljer vi att göra vissa revideringar i våra prognoser, där vi utifrån ett antagande om fortsatt ökad försäljning, en stärkt organisation och en god kostnadsutveckling, räknar med att nettoomsättningen kan stiga succesivt tills år 2023 för att då uppgå till 62 MSEK i ett Base scenario. I samband med rapporten höjer vi vår motiverade värdering i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear. Värt att notera är att prognoserna är baserade på ett konservativt antagande, där vi har exkluderat delar av potentialen i Bolagets avsiktsförklaringar, med tanke på att det ännu inte har utvecklats till något leveransavtal. Skulle däremot ett eller flera av dessa avsiktsförklaringar omsättas till leveransavtal, kan det innebära avsevärt högre intäkter för Intellego och således en option för att höja värderingsintervallet.