Hoylu Q4-19


Återkommande intäkter är fokus under 2020

Hoylu har senaste året levererat flertalet orders till kunder runtom hela världen. Affärsplanens inledande fas, med en initialt större andel hårdvaruförsäljning för att bygga kassaflöde, börjar nu gå över till nästa fas i form av en högre andel mjukvaruförsäljning. Övergången skapar ett visst hack i tillväxtkurvan, vilket varit fallet under 2019. Under 2020 förväntar vi oss att Hoylu kan växa vidare, med fortsatt bra bruttomarginal vilken kan stärkas av en ökad andel återkommande intäkter. I ett Base scenario prognostiseras omsättningen till ca 38 MSEK för 2020. Utifrån gjord prognos och en relativvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 4 kr på 2020 års prognos i ett Base scenario.

  • Engångskostnader tynger resultat under Q4

Inför Q4-rpporten var omsättningen redan känd, då Hoylu tidigare släppt sina preliminära intäktssiffror för kvartalet. Mer intressant var därför att undersöka hur kostnadsbasen utvecklades under slutet av 2019. Under Q4 uppgick rörelsekostnaderna (SG&A) till -14,6 MSEK (-10,2), vilket således är en ökning mot jämförbart kvartal 2018 samt föregående kvartal 2019 (Q3). Efter samtal med Hoylu får vi förklaringen att ökningen beror på ett antal engångskostnader, och att dessa inte kommer fortsätta under kommande kvartal 2020.

  • Kassan stärkt via emission och konvertibellån

Per sista december 2019 uppgick kassan till 0,6 MSEK, där årets sista kvartalet visade på en burn rate om ca 1,2 MSEK/månad. Efter perioden har Hoylu genomfört en företrädesemission vilken tillförde Bolaget ca 2,2 MSEK före emissionskostnader. Kort efter meddelade Hoylu även att de genomfört en konvertibelemission och stärkt kassan med ytterligare 10 MSEK. Med en burn rate i linje med Q4-19, skulle Hoylu därmed vara finansierade tills efter sommaren 2020, allt annat lika.

  • Endast mindre prognosjusteringar

I samband med Q4-rapport har Analyst Group endast gjort mindre justeringar för helårsprognosen 2020. I ett Base scenario estimeras en omsättning om 7,6 MSEK under Q1-20 och 38 MSEK för helåret 2020. Tillväxten motiveras av bl.a. att historiska orders kan komma att skalas upp, samt att Hoylu idag har bevisat att de kan sälja till stora globala företag, dessa referensaffärer kan således resultera i en snöbollseffekt under året.

  • Kommer börja redovisa återkommande intäkter från och med Q1-20

Från och med första kvartalet 2020 kommer Hoylu att börja rapportera årliga återkommande intäkter, där Bolaget förväntar sig en signifikant ökning när stora företag fortsätter att öka sitt användande av Hoylu inom deras verksamheter. Detta nyckeltal är något en investerare bör följa noga.

5

Value drives

4

Historical profitability

5

Risk profile

6

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.