Hoylu Q3-19


Börjar öka andelen mjukvaruintäkter

Hoylu har senaste året levererat flertalet orders till kunder runtom hela världen. Affärsplanens inledande fas, med en initialt större andel hårdvaruförsäljning för att bygga kassaflöde, börjar nu gå över till nästa fas i form av en högre andel mjukvaruförsäljning. Övergången skapar ett visst hack i tillväxtkurvan, vilket varit fallet under 2019. Under 2020 förväntar vi oss att Hoylu kan växa vidare, med fortsatt bra bruttomarginal. I ett Base scenario prognostiseras omsättningen till ca 26 MSEK för 2019 och 39 MSEK för 2020. Utifrån gjord prognos och en relativvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 4,5 kr på 2020 års prognos i ett Base scenario.

  • Sjunkande försäljning under Q3-19 men bra kostnadskontroll

Under Q3 uppgick omsättningen till 6,2 MSEK (9,0), motsvarande en minskning om -30 % mot jämförbart kvartal 2018. Vår prognos om ca 10 MSEK var således i överkant. Sett till Hoylus kostnadsbas för rörelsen hade vi prognostiserat totala rörelsekostnaderna till ca 10,8 MSEK, vilket således var i nära linje med rapporterade 10,0 MSEK. Hoylu utvecklas således fortsatt med stabil kostnadskontroll, något som är av stor vikt i dagsläget.

  • Erhållit stororder från Shell-gruppen

Hoylu har mottagit en mjukvaruorder från Royal Dutch Shell plc., vilka är en del av Shell-gruppen. Den initiala ordern är för Shell Norge och uppgår till lägst 1,2 MSEK under en 3-årsperiod, med årliga återkommande intäkter (ARR) på 400 000 SEK. Affären som avser mjukvarulicenser innebär en hög bruttomarginal. Orders av denna typ är viktiga framgent för Hoylu, dels för att driva tillväxten, dels för att öka lönsamheten. Att ordern dessutom kommer från en stor aktör som Shell anser vi i sig utgör ett starkt signalvärde och är en bra referensaffär som potentiellt kan öppna nya dörrar för Hoylu.

  • Kommer börja redovisa återkommande intäkter från och med Q1-20

Från och med första kvartalet 2020 kommer Hoylu att börja rapportera årliga återkommande intäkter, där Bolaget förväntar sig en signifikant ökning när stora företag fortsätter att öka sitt användande av Hoylu inom deras verksamheter. Detta nyckeltal är något en investerare bör följa noga.

  • Likviditeten stärkt via konvertibellån

Vid utgången av september uppgick Hoylus kassa till ca 1,5 MSEK, tillsammans med 6,9 MSEK i kortfristiga kundfordringar. Efter periodens utgång har ett konvertibelt lån om 6 MSEK upptagits, vilket således har stärkt den finansiella ställningen.

6

Value drives

4

Historical profitability

5

Risk profile

6

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.