Hoylu Q2-19


Behöver öka konverteringsgraden av leads under H2-19

Hoylu har på kort tid byggt upp organisationen och senaste året levererat flertalet orders till kunder runtom hela världen. Med befintliga distributions- och partnersavtal, nuvarande orderbok och potentiella leads, kan Hoylu komma att öka försäljningen snabbt. Med fortsatt bibehållen kostnadskontroll kan därmed Bolaget närma sig lönsamhet. Under H1 2019 har dock tillväxten varit låg, varför det är av extra stor vikt att Hoylu kan skala upp försäljningen i bra takt under resten av året. I ett Base scenario prognostiseras omsättningen till ca 37 MSEK för 2019. Utifrån gjord prognos och en relativvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 4,5 kr på 2019 års prognos i ett Base scenario.


  • Lägre försäljning än estimerat under Q2-19 men fortsatt god kostnadskontroll

Under Q2-19 uppgick omsättningen till 6,2 MSEK (6,1), motsvarande en tillväxt om 1 % mot jämförbart kvartal 2018. Vår prognos om ca 8,4 MSEK var således i överkant. Justerat för den sanktionsavgift Hoylu ådragit sig om -2,1 MSEK, var våra estimat avseende rörelsens kostnader i linje med faktiskt utfall. Hoylu utvecklas således fortsatt med en god kostnadskontroll, även om tillväxten inte är tillfredställande på dagens nivåer.

  • Erhållit rekordstor order om 25 MSEK över tre år

Holland American Line, som tidigare är kund till Hoylu, gjorde under maj 2019 en ny beställning av mjukvarulösningar, underhåll, tjänster och support motsvarande 25 MSEK över en treårsperiod. Ordern kommer att faktureras månadsvis över treårsperioden, vilket i genomsnitt motsvarar ca 8,3 MSEK per år, motsvarande 25 % av helårsomsättningen 2018. Ordervärdet är således betydande och att ordern dessutom består av mjukvara resulterar i  en högre bruttomarginal.

  • Fokus 2019 är att öka antalet slutanvändare av Hoylu Suite

Hoylu har klarat av många av de strikta säkerhetskrav som flera av deras största kunder ställer, nu skiftar fokus mot att under 2019 växa antalet slutanvändare till Hoylu Suite och utveckla Hoylus SaaS-modell. Det här har alltid varit den långsiktiga affärsmodellen och med tanke på dess skalbarhet möjliggörs högre försäljningsnivåer och bättre marginaler.

  • Likviditeten stärkt via riktad emission

Vid utgången av juni uppgick Hoylus kassa till ca 2,4 MSEK, tillsammans med 9,4 MSEK i kortfristiga kundfordringar. Efter periodens utgång har en riktad emission om 15 MSEK genomförts, vilket således har stärkt den finansiella ställningen. Viktiga faktorer under resten av 2019 är att Hoylu kan öka försäljningen i bra takt och samtidigt bibehålla en god likviditet i bolaget.

6

Value drives

4

Historical profitability

5

Risk profile

6

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.