Greater Than Q4-20


Står väl rustade för att möta den ökande efterfrågan

År 2020 har varit ett viktigt år för Greater Than, där Bolaget har renodlat verksamheten genom att avsluta sin försäkringsförmedlingstjänst som var både resurskrävande och av sämre lönsamhet, för att istället fokusera helt på kärnverksamheten, att sälja AI-riskinsikt till b.la. försäkringsbolag. Greater Than har därmed lagt en bra grund för att kunna kapitalisera på det påskyndade skiftet i försäkringsbranschen som pandemin medfört, där mer flexibla och individanpassade försäkringslösningar efterfrågas. Greater Than har värderats utifrån 2022 års estimerade försäljning om 42,6 MSEK, och med tillämpad P/S-multipel, härleds ett värde per aktie om 92 kr i ett Base scenario.

  • Försäljningen i fjärde kvartalet slog våra estimat

Nettoomsättningen under Q4-20 kom in högre än vad vi förväntat oss, motsvarande 3,9 MSEK (3,1), där vi överskattade effekten av tappad försäljning hänfört till b.la. tidigare hårdvara. Användartillväxten av betalande försäkringsavtal var -5 % YoY, och även om vi hade hoppats på tillväxt i positivt territorium, får en låg ensiffrig minskning ändå ses som godkänt givet en kraftig tillväxt om 225 % under Q4-19 jämfört med   Q4-18.

  • Stark bruttomarginal under kvartalet

Med uteslutandet av hårdvara, och förenklade on-boardingprocesser, samt förstärkt produktutbud under år 2020 visade Greater Than potentialen i affärsmodellen, i termer av skalbarhet. Under Q4-20 uppgick bruttomarginalen uppgick till hela 91 % (42,7 %), vilket är en kraftig förbättring jämfört med motsvarande kvartal föregående år, men även Q3-20 (82,6 %). I takt med ökad användartillväxt estimerar vi att bruttomarginalen kan stärkas ytterligare framgent. Utöver den stärka bruttomarginalen förbättrades Bolagets burn rate under Q4-20, delvis förklarat av just bruttomarginalen men även fortsatt god kostnads-kontroll internt samt ett balanserat rörelsekapital.

  • Rekordår för InsurTech – pandemin bidrar

Pandemin har inneburit ett påskyndande av digitaliseringen, och under år 2020 har investeringarna i InsurTech-bolag aldrig varit högre. Totalt under år 2020 investerades det 7,1 mdUSD, fördelat på 377 transaktioner, en ökning med 12 % jämfört med 2019. Coronapandemin har påskyndat det strategiska skiftet inom försäkringsbranschen, som Greater Than, med ett stärkt produkterbjudande, välrenommerade partners samt en AI-teknik i världsklass, kan kapitalisera på framgent.

  • Vi justerar vårt värderingsintervall

Med bakgrund i att pandemin ännu är en oroande faktor, även om en konsekvens av denna på sikt är en förväntan om en ökad efterfrågan av Greater Thans tjänster, väljer vi att idag anta en något mer konservativ inställning och gör vissa justeringar i våra tillväxtestimat för de närliggande kvartalen. Detta påverkar således vårt värderingsintervall1, vilket har uppdaterats i analysen.

7

Value drives

3

Historical profitability

5

Risk profile

8

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.