GPX Medical Q4-20


Covid-19 belyser behovet av NEOLA®

Ett av tio barn föds för tidigt och en stor del av dessa behöver intensivvård. Vården är komplicerad, vårdpersonalen står inför svåra medicinska bedömningar och beslutsunderlagen är ofta bristfälliga. GPX Medical har en patenterad och effektiv lung-övervakningsteknologi för kontinuerlig övervakning av för tidigt födda barns lungor som kan fylla en viktig plats i neonatalvården, där det kan argumenteras för att det idag inte finns någon direkt konkurrens. Målsättningen är att lansera den första produktversionen under år 2023, varpå vi estimerar att omsättningen kan stiga successivt till 472 MSEK år 2028. Baserat på gjorda prognoser motiveras ett potentiellt värde per aktie inom 12 månader om 9 kr i ett Base scenario.

  • Förväntad lansering under år 2023

GPX Medical står inför en kommersialiseringsfas, där Bolaget under år 2023 förväntas lansera sin produkt NEOLA®. Den potentiella marknaden för Europa och USA bedöms uppgå till över 29 000 NICU-vårdplatser, vid endast 1 % marknadsandel för GPX Medical, skulle det innebära ca 290 NEOLA® fördelat på lika många vårdplatser. Med en genomsnittlig prissättning om 55 000 EUR skulle det innebära över 160 MSEK i försäljning för GPX Medical, exklusive intäkter från förbrukningsvaror.

  • Ny storägare stärker investeringsidén

Under februari 2021 förvärvade Cardeon 25 % av aktierna GPX Medical. Cardeon investerar i företag inom medicinteknik och Life Science och är kända för att investera i tidiga skeden, och har ett starkt nätverk för finansiering. Investeringen stärker GPX Medical som investeringsidé och förväntas underlätta Bolagets väg mot kommersialisering genom ökad kompetens och finansiella muskler.

  • Värdering och Covid-19

Ett antal vetenskapliga studier om minskat antal för tidigt födda barn till följd av Covid-19 har publicerats den senaste tiden. GPX Medical menar dock att det inte påverkar Bolaget på sikt, och vi behåller vårt motiverade värde om 9 kr i ett Base scenario samtidigt som vi sänker vår prognos till 3,6 kr per aktie (4,9) i ett Bear scenario. Covid-19 påverkar marknaden, bland annat med något trögare access till kliniker, samtidigt som just GPX Medicals övervakning av lungor inte minst under Covid-19 belyser ett viktigt behov, vilket borde leda till ökat intresse och efterfrågan framgent. Vi ser samtidigt en stark aktiemarknad med höjda multiplar och investeringsvilja bland företag inom medicinteknik, vilket inte minst Cardeons investering i GPX Medical påvisar. Sammantaget höjer vi vårt motiverade värde till 15,8 per aktie (11,8) kr i ett Bull scenario.

7

Value drives

5

Historical profitability

6

Risk profile

8

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.