GPX Medical Q3-20


Med stärkt kassa accelereras utvecklingsarbetet

Ett av tio barn föds för tidigt och en stor del av dessa behöver intensivvård. Vården är komplicerad, vårdpersonalen står inför svåra medicinska bedömningar och beslutsunderlagen är ofta bristfälliga. GPX Medical har en patenterad och effektiv lungövervakningsteknologi för kontinuerlig övervakning av för tidigt födda barns lungor som kan fylla en viktig plats i neonatalvården, där det kan argumenteras för att det idag inte finns någon direkt konkurrens. Målsättningen är att lansera den första produktversionen under år 2023, varpå vi estimerar att omsättningen kan stiga successivt till 472 MSEK år 2028. Baserat på gjorda prognoser motiveras ett potentiellt värde per aktie inom 12 månader om 9 kr i ett Base scenario.

  • Nyemission övertecknad med 475 %

Tredje kvartalet har kännetecknas av förberedelser och investeringar gällande börsnotering samt finansering, vilket har bidragit till Bolagets försämrade rapporterade EBIT-resultat om ca -2,9 MSEK (-0,5) under kvartalet. Under kvartalet övertecknades Bolagets nyemission med hela 475 %, vilket påvisar ett mycket starkt intresse och den stärkta kassan förväntas från och med Q4-20 och framåt, användas för ökad produktutveckling.

  • Förväntad lansering under 2023

GPX Medical står inför en kommersialiseringsfas, där Bolaget under 2023 förväntas lansera sin produkt NEOLA®. Den potentiella marknaden för Europa och USA bedöms uppgå till över 29 000 NICU-vårdplatser. Vid endast 1 % marknadsandel för GPX Medical, skulle det innebära ca 290 NEOLA® fördelat på lika många vårdplatser. Med en genomsnittlig prissättning om 55 000 EUR skulle det innebära över 160 MSEK i försäljning för GPX Medical, exklusive intäkter från förbrukningsvaror.

  • Höga bruttomarginaler påvisar kundnyttan

GPX Medical konkurrerar idag primärt med manuell observation genom rutinmässig lungröntgen och blodprovstagning, och avsaknaden av tekniska alternativ medför en gynnsam konkurrenssituation. GPX Medical kan således ta bra betalt för sina produkter och estimeras ha en hög bruttomarginal, inom intervallet 70-80 %, på medellång och lång sikt.

  • Finansierade tills år 2023

Med en antagen burn rate om ca 1,2 MSEK/månad framgent, och en estimerad nettokassa om ca 21,2 MSEK efter utgången av Q3-20 och framgångsrikt genomförd emission samt ytterligare potentiellt ca 28 MSEK genom inlösen av teckningsoptioner under oktober 2021, skulle det innebära att GPX Medical är finansierade fram tills år 2022, allt annat lika.

7

Value drives

4

Historical profitability

6

Risk profile

8

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.