GPX Medical Q2-21


Har vind i seglet

Försäljningen till University College Cork av ett första NEOLA®-system är mycket värdefullt ur ett strategiskt perspektiv då det bidrar till att GPX Medicals teknik kan valideras genom den studie som är planerad att inledas under H2-21. Studien kommer att ge GPX Medical värdefulla insikter, vilket kan bidra positivt till den fortsatta produktutvecklingen och kommande validering av systemet. Sedan avtalet blev känt har GPX Medical även bl.a. meddelat att de erhållit patent i Kina samt lämnat in en pre-submission till FDA. Med en dessutom nyligen presenterad Q2-rapport anser vi att GPX Medical har vind i seglet och upprepar därmed vårt värderingsintervall, där vi i ett Base scenario ser ett nuvärde om 9 kr (9) per aktie.

  • Fortsätter att utvecklas kostnadseffektivt

Under Q2-21 uppgick de totala rörelsekostnaderna, inklusive COGS, till -4,5 MSEK (-1,5), vilket rent procentuellt är en stor ökning om 200 % mot Q2-20. Samtidigt, i termer av absoluta tal (3,0 MSEK), är ökningen inte lika stor, varför vi inte drar några större växlar kring detta. Det ska dessutom sägas att GPX Medical inte var ett noterat fristående bolag under andra kvartalet 2020, vilket gör att en jämförelse mellan Q2-21 och Q2-20 rakt av blir missvisande. Om vi istället gör en jämförelse med rörelsekostnaderna under föregående kvartal (Q1-21) om -3,7 MSEK, ökade kostnaderna under Q2-21 endast med -0,7 MSEK. Vi ser således positivt på att GPX Medical även under årets andra kvartal har utvecklats med en mycket god kostnadskontroll.

  • Pre-submission inlämnad till FDA

GPX Medical har lämnat in en pre-submission till FDA där ett första möte är att vänta under hösten. Efter ett sådant möte är det naturligt att erhålla värdefulla frågeställningar och kommentarer, vilka GPX Medical då kommer att kunna ta hänsyn till i sina kommande studier och framgent den slutliga ansökan till FDA.

  • Håller ett fortsatt öga på likviditeten

Vid utgången av Q2-21 uppgick kassan till ca 8,5 MSEK, vilket kan jämföras med ca 13,0 MSEK vid utgången av Q1-21. Under Q2 uppgick därmed kapitalförbrukningen, s.k. burn rate, till ca -1,5 MSEK/månad, vilket även var i nära linje med Q1-21 (-1,2 MSEK/månad). Givet en liknande kapitalförbrukning under de närmaste månaderna, och med hänsyn till den utgående kassan under juni, skulle GPX Medical vara finansierade tills slutet av Q4-21, allt annat lika.

  • Värderingsintervallet lämnas intakt

Bolaget utvecklas i linje med våra förväntningar och i samband med Q2-rapporten har vi endast gjort mindre justeringar i våra prognoser. Sett till vårt värderingsintervall lämnar vi samtliga scenarion i termer av Base-, Bull och Bear oförändrade.

7

Value drives

5

Historical profitability

6

Risk profile

8

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.