GPX Medical Q1-21


Allt fler byggstenar faller på plats

GPX Medical har en patenterad och unik lungövervakningsteknologi för kontinuerlig övervakning av för tidigt födda barns lungor som kan fylla en viktig plats i neonatalvården, där det kan argumenteras för att det idag inte finns någon direkt konkurrens. Under H1-21 har Bolaget fortsatt att förstärka organisationen inför certifieringen av sin produkt NEOLA®, där målsättningen är att marknadslansering ska ske under år 2023. Under efterföljande år estimerar vi att omsättningen kan stiga successivt till +470 MSEK år 2028, där vi baserat på gjorda prognoser och tillämpad värderingsmetod ser ett potentiellt värde per aktie inom tolv månader om 9 kr (9) i ett Base scenario.

  • God kostnadskontroll under Q1

I dagens läge är det viktigt att GPX Medical kan driva verksamheten framåt på ett kostnadseffektivt vis, och att tillgänglig likviditet i bolaget balanseras rätt, varför utvecklingen av kostnadsmassan är viktig att bevaka. Under Q1-21 uppgick GPX Medicals totala rörelsekostnader, inklusive COGS, till -3,7 MSEK, vilket jämfört med rörelsekostnaderna under föregående kvartal (Q4-20) om -2,9 MSEK, innebär en ökning om endast -0,9 MSEK. Vi ser därmed positivt på att GPX Medical även under årets första kvartal har utvecklats med god kostnadskontroll.

  • Fortsatt viktigt att bevaka likviditeten

Vid utgången av Q1-21 uppgick kassan till ~13 MSEK, vilket kan jämföras med nära 16,6 MSEK vid utgången av Q4-20. Under årets första tre månader har därmed Bolagets burn rate uppgått till ca -1,2 MSEK/månad. Givet en liknande kapitalförbrukning även framgent, och med hänsyn till den utgående kassan under mars, skulle GPX Medical vara finansierade tills inledningen av Q1-22, allt annat lika. Bolaget har idag en utestående teckningsoption (TO1) med en teckningskurs om 8,32 kr/aktie, där full teckning skulle det tillföra GPX Medical ca 29 MSEK.

  • Ett antal triggers innan lansering

Lansering av NEOLA® är att vänta först år 2023, men dessförinnan ser vi att GPX Medical kan komma att kommunicera ett antal värdedrivande aktiviteter, t.ex. uppnådda milstolpar gällande produktutvecklingen och valideringen av NEOLA®, samarbeten med strategiska partners och fortsatta patentframgångar inom nyckelmarknader. Dessa exempel på händelser kan komma att utgöra bra triggers i aktien framgent.

  • Mindre förändringar i värderingsintervallet

Bolaget utvecklas i linje med våra förväntningar och i samband med Q1-rapporten har vi endast gjort mindre justeringar i våra prognoser. Sett till vårt värderingsintervall lämnar vi Base och Bear oförändrat, samtidigt som en något konservativare ansats antas i Bull.

7

Value drives

5

Historical profitability

6

Risk profile

8

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.