Fortnox


Idag uppskattas drygt 50 % små och medelstora bolag ha konverterat till molnbaserade lösningar. Konvertering väntas fortsätta och kundtillväxten estimeras till 24 % till 2020E. Samtidigt köper kunderna i genomsnitt endast 1,27 av Bolagets 9 produkter. Detta bedöms ge goda möjligheter till merförsäljnimg och ARPU estimeras växa med 7 % till 2020E. I ett Base scenario ges på 12 månaders sikt en uppsida om 18 %.


Fortnox Aktiebolag (”Fortnox” eller ”Bolaget”) är en svensk leverantör av molnbaserade redovisnings- och administrations-tjänster. Bolaget fokuserar på små och medelstora företag med upp till 20 anställda. Antalet kunder uppgick Q1-18 till 220 000.

Årlig kundtillväxt om 24 % till 2020E. Fortnox erbjuder molnbaserade tjänster för redovisning och administration. Till följd av produkternas fördelar i form av användarvänlighet och effektivisering i kombination med låga priser har antalet kunder vuxit explosionsartat, CAGR om 32 % 2012-2017. Fortnox bedömer att antalet potentiella kunder i Sverige uppgår till knappt 800 000. Vid början av 2017 uttalade sig Bolagets VD om att Fortnoxs marknadsandel uppgick till över 50 %. Då antalet kunder vid tidpunkten var 155 000 motsvarar det ett totalt antal företag som konverterat till molntjänster om cirka 310 000 och en penetrationsgrad om knappt 40 %. Då Bolaget sedan dess växt antalet kunder till 220 000 vid utgången av Q1-18 antas marknadspenetrationen uppgå till drygt 50 %. Framgent väntas övergången till molnbaserade lösningar fortsätta där Fortnox idag innehar en ledande position. Sammantaget estimeras antalet kunder växa med CAGR 24  % till 2020E.

ARPU väntas öka med CAGR 7 % till 2020E. Q1-18 uppgick den månatliga average revenue per user, ARPU, till 126 SEK. Då majoriteten av Bolagets produkter kostar 99 SEK per månad innebär de att antalet sålda produkter per kund uppgår till cirka 1,27, förmodligen något högre hänförligt rabatter och olika partnerlösningar. Då det anses vara naturligt för kunder med ytterligare behov att vända sig till lösningar inom samma ekosystem är potentialen för utökad försäljning till befintliga kunder mycket stor, Bolaget har 9 basprodukter som inte är direkt överlappande. Att produkterna dessutom är lågt prissatta (de flesta 99 SEK per månad) på en absolut nivå bedöms barriärerna att köpa ytterligare tjänster för den enskilda kunden som låga. Utöver detta erbjuder Fortnox även försäkring och finanstjänster. Dessa utgör idag en mindre del av omsättningen (cirka 15 %) men är på sikt en ytterligare möjlighet till merförsäljning till befintliga kunder. Sammantaget estimeras ARPU öka till 151 SEK 2020E motsvarande en CAGR om 7 %-.

Ökad konkurrens kan försämra tillväxten. Under tiden som Fortnox erövrat en stor marknadsandel har flertalet konkurrerande molnbaserade alternativ tillkommit. Trots Bolagets ledande position kan det innebära svårigheter för att bibehålla marknadsandel för de som konverterar till molnbaserat. Vidare finns idag flertalet mindre bolag som vänder sig till samma kundgrupp med en betydligt mer automatiserad lösning. Framgent blir det således en nyckelfaktor att kunna utveckla plattformen för att bibehålla befintliga samt erövra nya kunder.

I ett Base scenario förväntas Fortnox växa antalet kunder med CAGR 24 % och ARPU med 7 % till 2020E. Sammantaget ger det en omsättningstillväxt om CAGR 36 %. EBIT-marginalen estimeras öka från 23 % 2017 till 37 % 2020. Detta hänförs till skalbarheten i licensieringen av mjukvara. Dessutom väntas merförsäljningen till befintlig kunder medföra lägre kostnads-ökningar jämfört med försäljning till nya kunder.

Värderingen baseras på en peer-grupp av svenska snabbväxande mjukvaruföretag vilka estimeras växa EBIT med i instt 30 % 2018E och 2019E.1 Dessa handlas till en median-EV/EBIT om 19x 2019E. Utifrån detta bestäms en targetmultipel om 17,5x på nästa års vinst. Applicerat på EBIT 2020 ges en implicit uppsida om 18 % på 12 månaders sikt.

I ett Bull scenario estimeras Fortnox växa antalet kunder med  26 % och ARPU med 9 % till 2020E. EBIT-marginalen förävntas öka till 39 %. Givet en targetmultipel om 18,5x ges en implicit uppsida om 51 % på 12 månaders sikt.

I ett Beaer scenario estimeras Fortnox växa antalet kunder med 18 % och ARPU med 5 % till 2020E. EBIT-marginalen förväntas öka till 28 %. Givet en targetmultipel om 18,5x ges en implicit nedsida om 38 % på 12 månaders sikt.