First Venture


Investmentbolag med entreprenörsteamen i fokus

First Venture Sweden (”First Venture” eller ”Bolaget”) är ett investmentbolag med fokus på snabbväxande innehav inom megatrender, såsom digitalisering, hållbar konsumtion och produktion och hälsa. Innehaven består av både noterade och onoterade innehav med ett tydligt fokus på entreprenörsteamen bakom, och verkar inom marknader med stark medvind och hög förväntad tillväxttakt framöver. Genom en SOTP-värdering utifrån tillgängliga analytikerestimat för noterade innehav, i kombination med tillämpad substansrabatt, härleds ett värde per aktie om 10,3 SEK i ett Base scenario.

  • Starkt management och erfarna storägare

Grundarna av First Venture och tidigare Första Entreprenörs-fonden, Rune Nordlander och Peter Werme, har båda cirka 15 års erfarenhet och arbetar aktivt med investeringar inom koncernen. Tillsammans äger grundarna cirka 4 % av aktierna, motsvarande ca 12 MSEK och drygt 20 % av rösterna. Bland First Ventures storägare återfinns exempelvis finansmannen Rutger Arnhult och techmiljardären Håkan Roos, som tillsammans äger aktier för cirka 76 MSEK, motsvarande cirka 27 % av aktierna i Bolaget.

  • Förvärvsstrategi med lönsamma resultat

Bolaget har en tydlig förvärvsstrategi med fokus på snabbväxande bolag som står inför en kapitalintensiv kommersialiseringsfas, på så sätt kan First Venture hitta en attraktiv riskprofil med en potentiell hög tillväxt. Genom att arbeta nära entreprenörsteamen, tillika management och styrelse, får First Venture en tydlig bild av verksamheten och är delaktiga i utvecklingsarbetet framgent. Ett tydligt exempel på Bolagets framgångsrika strategi är investeringen i Humble Group, där First Venture var tidiga investerare, vari Peter Werme sitter som styrelseordförande, när bolaget nu närmar sig en unicorn-värdering.

  • Attraktiv värdering sett till substansvärde

Utifrån First Ventures egenskaper som investmentbolag härleds värderingen utifrån tillgängliga estimat på portföljinnehav samt en applicerad substansrabatt om 15 % i ett Base scenario.  En Sum of the Parts (SOTP)-värdering tillämpas där marknadsvärdet för onoterade innehav förväntas bibehålla dagens marknadsvärde, på grund av bristen på transparens. Sammantaget härleds genom en SOTP-värdering ett substansvärde om 12,1 SEK per aktie år 2022, och justerad med tillämpad substansrabatt om 15 % motiveras ett pris per aktie om 10,3 SEK i ett Base scenario.

  • Risker relaterade till innehav

De främsta riskerna i First Ventures affärsmodell är relaterade till utvecklingen av portföljinnehaven. Framför allt är First Ventures substansvärde beroende till stora del av marknadspriset av Humble Group, vilka utgör cirka 30 % av portföljen. Utöver detta återfinns också risker i huruvida First Venture kan omsätta Bolagets senaste rapporterade nettokassa om cirka 170 MSEK då en aktiv förvärvsstrategi senaste åren blivit allt mer populärt, vilket kan tänkas göra det svårare att hitta potentiella kandidater till en attraktiv värdering, likväl som det kan innebära möjligheter.