Ferronordic Machines


En växande marknad erbjuder goda framtidsutsikter

Ferronordics verksamhet består av återförsäljning av nya och begagnade anläggningsmaskiner, service av anläggningsmaskiner samt leasing av fordon och personal i mindre skala. Primära affärsverksamheten sker i Ryssland, men sedan 2019 har expansionsplaner initierats för Kazakstan. Marknaden för importerade anläggningsmaskiner i Ryssland är relativt ny. Från 2009 har marknaden ökat som mest från 1 649 importerade maskiner till 21 000 år 2012. Marknaden väntas återgå till dessa nivåer vid bibehållen ekonomisk tillväxt, 2018 importerades 10 310 st. maskiner inom premiumsegmentet. I ett Base scenario värderas Bolaget till 189 kr utifrån en DCF.


  • Affärsmodell har vissa konjunkturmässiga fördelar

Bolaget har en affärsmodell där segmentet Eftermarknad står för 27 % av total omsättning. Detta segment består av framförallt service och försäljning av reservdelar, någonting som är relativt icke-cykliskt till skillnad från resten av verksamheten. Omsättningen från Eftermarknadssegmentet beräknas täcka totala fasta kostnader vilket har gjort det möjligt för Bolaget att ha positivt kassaflöde även under lågkonjunktur 2015 – 2016.

  • Makroekonomiska faktorer gynnar Ferronordic

I takt med att den ryska ekonomin återhämtar sig från tidigare lågkonjunktur i samband med sanktioner efter Krim-krisen 2014 – 2015 växer efterfrågan för anläggningsmaskiner. Under maj 2019 uttalade President Putin i sitt majtal en plan för att få igång den ryska ekonomiska tillväxten igen, främst genom satsningar på att modernisera den åldrande infrastrukturen i landet. Ryska staten kommunicerade en plan med en budget av värde på ca 390 mdEUR enbart för att modernisera ryska infrastrukturen och modernisera samhället, vilket stimulerar efterfrågan och importen av anläggningsmaskiner i landet.

  • Ett skiftande fokus från inköpspris till livslängdens pris

I och med en växande mognad på den ryska marknaden för anläggningsmaskiner har ett fokus bland klienter skiftats från initiala inköpspriset till att fokusera mer på priset för anläggningsmaskin över dess livslängd. Importen, därmed marknaden av dessa maskiner, väntas återhämtas i takt med Rysslands BNP tillväxt som estimeras kring 1,55 % 2019 för att nå 1,7 % 2021. Ferronordics försäljning estimeras växa 11 % CAGR 2019 – 2021.

  • Kostnaden för sålda varor fortsätter vara hög

Eftersom Ferronordic främst är en återförsäljare innebär detta höga försäljningskostnader. EBTIDA-marginalen har historiskt rört sig runt 8 %, den estimeras att vara 8,4 % 2019 – 2021. I och med en omstrukturering i Bolagets struktur 2018 så finns det potential till en höjd EBITDA-marginal kring 9,5 % på lång sikt.

6

Value drives

7

Historical profitability

5

Risk profile

7

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.