CombiGene


Läkemedelskandidat med miljardpotential på global marknad

CombiGene är ett av nordens ledande genterapibolag, där verksamhetens huvudfokus riktas åt att ta fram en genterapeutisk behandlingsmetod för epilepsi. Genterapi har under de senaste åren utvecklats snabbt, och CombiGene har under samma period etablerat en unik kunskapsposition i Norden. Bolagets läkemedelskandidat, CG01, har nått Proof of Concept i prekliniska studier, vilka visar att CG01 har anfallshämmande effekter i form av såväl kortare som färre anfall hos djur, samtidigt som vissa blev helt anfallsfria. Bolaget står nu inför en accelererad fas i sitt utvecklingsprogram, där CombiGene ämnar att inom de kommande två åren påbörja kliniska studier. Givet en lyckad marknadslansering år 2027 estimeras ett årligt försäljningsvärde om 7 mdSEK, vilket baserat på en DCF-värdering ger ett implicit värde per aktie om 1,7 SEK i ett Base scenario.

  • En tredjedel av alla epileptiker går inte att behandla idag

Cirka 50 miljoner människor har diagnosen epilepsi, och varje år diagnostiseras uppskattningsvis 2,4 miljoner människor med sjukdomen. De läkemedel som finns på marknaden idag är förhållandevis effektiva för cirka 70 % av populationen, men resterande 30 % kan inte behandlas av dagens läkemedel. CombiGenes genterapi kommer huvudsakligen vända sig till denna grupp vilka i huvudsak har en s.k. svår fokal epilepsi, och med hänsyn till att dessa än så länge inte går att behandla kan det konstateras att efterfrågan av CG01 är hög.

  • CG01 har bevisad effekt i prekliniska studier

CombiGenes vetenskapliga grundare har nyligen i ett flertal studier visat att CG01 har anfallshämmande effekter vid testning på djur. Bolagets forskare har dessutom genomfört tester av mänsklig hjärnvävnad, vilka visade att man genom att aktivera hjärnans Y2-receptorer med NPY (neuropeptid Y, vilken associeras med ett flertal fysiologiska processer) kan hämma epileptisk aktivitet, vilket enligt CombiGene är mycket uppmuntrande. Även om Bolaget givetvis har en lång väg att gå i form av kliniska studier, så är konceptet bekräftat, vilket inte bara medför högre sannolikhet för lyckad lansering, utan också goda möjligheter för intresse från större läkemedelsbolag.

  • Starka samarbetspartners underlättar kliniska studier

Utveckling av läkemedel kräver omfattande resurser, och starka partners är således, givet begränsat kapital, nödvändigt. CombiGene arbetar i dagsläget med flertalet välrenommerade aktörer på den brittiska marknaden, och Bolaget arbetar löpande för att hitta fler spännande samarbetspartners. I helhet ser Analyst Group detta som mycket positivt, då partnerskapen medför såväl högre sannolikhet för marknadslansering som fler finansieringsmöjligheter.