Cline Scientific


Patenterad Life Science-teknologi för miljardmarknader

Cline Scientific AB (“Cline” eller “Bolaget”) har genom en egenutvecklad och patenterad gradientteknologi just nu två pågående projekt; cellterapi mot artros samt diagnostik för bröstcancer. I båda projekten finns tydliga triggers under de närmsta två åren och därutöver pågår redan sondering och diskussioner för att hitta en potentiell framtida partner som kan ta projekten till marknaden. Utifrån en tydlig Go-To-Market- strategi, möjlig kommersialisering, framtida intjäning, och en relativvärdering, motiveras ett bolagsvärde om 250 MSEK år 2024, där vi utifrån en konservativ diskonteringsränta härleder ett nuvärde per aktie om 7,3 kr i ett Base scenario.

  • Bevisad bred applicerbarhet och erfaren ledning

Clines patenterade gradientteknologi innebär en möjlighet att i olika syften kunna selektera celler med en önskad egenskap. Tekniken har många möjliga användningsområden och väntas ligga till grund för fler värdedrivande samarbeten och egenutvecklade projekt i framtiden. Bolagets senast annonserade samarbete med AstraZeneca bevisar både efterfrågan samt teknikhöjden, men också hur bred applicerbarheten är då detta projekt berör kärlsjukdomar, vilket tydligt skiljer sig från nuvarande projekt. Clines nyckelpersoner har en gedigen forskningsbakgrund med stark kompetens där VD Patrik Sundh har god erfarenhet från att arbeta i och mot stora Life Science-bolag, samt att ta projekt till miljardmarknader. Sådan erfarenhet, tillsammans med den av andra nyckelpersoner inom Cline, blir viktiga för att Bolaget ska kunna kapitalisera på framtida möjligheter.

  • CellRACE – efterfrågat verktyg i en enorm marknad

I projektet CellRACE utvecklas diagnostik för cancer i form av lab-on-a-chip som ämnar att utvärdera risken för att cancerceller sprider sig till andra delar av kroppen, vilket är anledningen till 90 % av dödsfallen idag. Inom enbart bröstcancer estimeras marknaden till 9,3 miljoner lab-on-a-chip per år och då det inte finns någon lösning på marknaden idag, antas behovet vara stor.

  • StemCART – en unik skalbarhet

StemCART väntas fungera som ett substitut till operationer mot broskskador som uppstår vid exempelvis artros, vilket bara i USA och Europa uppgår till ca 1 miljon operationer årligen. Istället för resurskrävande operationer injiceras broskceller framtagna genom Clines skalbara stamcellsterapi med hjälp av den patenterade gradientteknologin. Då det idag inte finns en sådan skalbar lösning likt Clines, som ersätter operationer på marknaden idag, antas efterfrågan vara hög.

  • Flera värdedrivare fram tills kommersialisering

Clines bolagsvärde om 62 MSEK2 speglar enligt Analyst Group inte potentialen som finns i CellRACE och StemCART. Under de närmaste två åren finns flera värdedrivande aktiviteter, vilket i kombination med faktiskt förväntade framtida kassaflöden, motiverar en uppvärdering från dagens nivåer. Utifrån en peer-grupp av jämförbara alternativinvesteringar härleds ett bolagsvärde om 250 MSEK år 2024, vilket utifrån en konservativ diskonteringsränta om 28 % ser vi ett nuvärde per aktie om 7,3 kr i ett Base scenario.