Cline Scientific Q2-21


Undervärderat Life Science-bolag

Cline Scientific AB (“Cline” eller “Bolaget”) har genom en egenutvecklad och patenterad gradientteknologi just nu två pågående projekt; cellterapi mot artros samt diagnostik för bröstcancer. I båda projekten finns tydliga triggers under de närmsta två åren och därutöver pågår redan sondering och diskussioner för att hitta en potentiell framtida partner som kan ta projekten till marknaden. Senaste tiden har aktien befunnit sig i en nedåtgående trend, vilket vi bl.a. baserat på en Peeranalys anser är omotiverat. Med en tydlig Go-To-Marketstrategi, möjlig kommersialisering, framtida intjäning, och en relativvärdering, motiveras ett bolagsvärde om 250 MSEK år 2024, där vi utifrån en konservativ diskonteringsränta härleder ett nuvärde per aktie om 9,8 kr i ett Base scenario.

  • Förbättrat kassaflöde

Under H1-21 uppgick Clines totala rörelsekostnader, inklusive COGS, till ca -3,4 MSEK, att jämföra med ca -2,2 MSEK under H1-20. Rent procentuellt är det en stor ökning (+50 %), där dock en större del av ökningen beror på engångskostnader till följd av bytet till First North. Vi väljer därför att inte dra några större växlar från den ökade kostnadsbasen under årets första sex månader, och noterar att rent kassaflödesmässigt uppgick det operativa kassaflödet under H1-21 till -2,1 MSEK (-2,8), vilket därmed är en bra prestation.

  • Minskad operativ burn rate

Vid utgången av H1-21 uppgick kassan till ca 9,8 MSEK, där Cline under mars tillfördes en nettolikvid om ca 10 MSEK till följd av inlösen av tidigare TO, vilket således stärkte kassan väsentligt. Baserat på vad kassan uppgick till vid utgången av december år 2020, och därefter justerat för tillkommande likvid från optionerna, uppgick Clines totala burn rate till ca -0,5 MSEK/månad under H1-21. Jämfört med vår tidigare prognos om -0,8 MSEK/månad är det således en förbättring, vilket vi ser positivt på, särskilt med tanke på det läge som Cline befinner sig i idag.

  • Fundamentalt omotiverat tapp i aktien

Dagens bolagsvärde om ca 53 MSEK speglar enligt Analyst Group inte potentialen som finns i CellRACE och StemCART. Under de närmaste två åren finns flera värdedrivande aktiviteter, vilket i kombination med faktiskt förväntade framtida kassaflöden, motiverar en uppvärdering från dagens nivåer. En jämförelse kan t.ex. göras med det First North-noterade bolaget Xintela, vilka likt Cline tagit fram en egen metod för att selektera celler och använder denna i egna projekt för att behandla artros och cancer. Xintela befinner sig ännu i ett pre-kliniskt skede och värderas i skrivande stund (2021-09-07) till ett Market Cap om 209 MSEK, vilket således är nära 300 % högre jämfört med Cline. Med tanke på var Cline befinner sig i sin utvecklingsplan, anser vi att denna diskrepans är omotiverat samtidigt som det ger en fingervisning om vad en mer aktuell värdering av Cline borde vara. I samband med den nyligen presenterade Q2-rapporten väljer vi därmed att upprepa vårt Base scenario, där vi ser ett fundamentalt nuvärde per aktie om 9,8 kr.