ChromoGenics


Kommersiellt genombrott för ChromoGenics energieffektiva glas

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas, baserade på över 30 års FoU, som möjliggör energi- och kostnadsbesparingar för kommersiella fastigheter. Efterfrågan för denna typ av lösningar är hög och den adresserbara marknaden är omfattande, 2018 beräknas den globala glasmarknaden ha omsatt över 100 mdUSD. ChromoGenics har riktat om organisationen mot ett större fokus på försäljning och idag finns en upparbetad offertstock om >100 MSEK. Bolaget prognostiseras omsätta ca 60 MSEK under 2019, där redan ca 15 MSEK (25 %) estimeras finnas i orderboken. Givet gjorda prognoser härleds ett teoretiskt fundamentalt värde per aktie om 1,05 kr i ett Base scenario på 2019 års prognos.


  • Adresserar en omfattande marknad

ChromoGenics adresserbara marknad kan grovt beskrivas bestå av ca 3,8 miljarder kvadratmeter planglas. Sett till marknaden för dynamiska glas, likt ConverLight, så väntas den växa från 0,6 miljoner kvadratmeter 2018 till 38 miljoner kvadratmeter 2027, motsvarande en årlig tillväxttakt om 74 %. ChromoGenics marknad är således minst sagt omfattande i storlek, växer i hög takt och redan vid en mindre marknadsandel kan betydande intäkter genereras.

  • Offertstock om 100 MSEK och välfylld orderbok

Idag har ChromoGenics en upparbetad offertstock överstigande 100 MSEK och en estimerad orderbok omkring 23 MSEK, som sträcker sig mellan perioden Q4-18 till Q2-19E. Helåret 2017 omsatte ChromoGenics ca 6,8 MSEK. I ett Base scenario estimeras ChromoGenics omsätta ca 60 MSEK år 2019, där Analyst Group bedömer att det i orderboken redan finns 15 MSEK.

  • Förstärkt säljorganisation förväntas resultera i fler orders under 2019

Mellan perioden januari 2017 till och med september 2018 har Bolaget ökat antalet säljare från en (1) person till sex personer. Med en mer omfattande säljorganisation och större fokus på att skala upp verksamheten väntas därmed Bolaget kunna nå en större del av marknaden under 2019 och framåt.

  • Bolaget måste fortfarande etablera sig som en starkare aktör i marknaden

ChromoGenics arbetar intensivt för att etablera sig som en starkare aktör på marknaden, Bolaget är  inte lönsamma idag och vid en försenad tillväxt med fortsatt negativt resultat kommer det belasta likviditeten. Det kan inte uteslutas att ChromoGenics kan komma att behöva genomföra ytterligare extern kapitalanskaffning, innan Bolaget organiskt kan visa positivt kassaflöde. Pågående företrädesemission (januari/februari 2019) syftar till att finansiera verksamheten under kommande 12 månader.

7

Value drives

2

Historical profitability

6

Risk profile

7

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.