ChromoGenics Q4-20


Kan bli en viktig aktör för en hållbarare framtid

2020 ligger bakom om oss och under 2021 handlar det för ChromoGenics om att gå från att vara ett utvecklingsbolag till att bli ett industriföretag inom CleanTech med högkvalitativa produkter för ett hållbart samhälle. Den adresserbara marknaden är omfattande, ESG-trenden är stark, kassan har nyligen fyllts på, orderboken överstiger 50 MSEK – om ChromoGenics kan tillvarata dessa förutsättningar effektivt kan Bolaget nå högre nivåer under kommande kvartal. I dagsläget estimerar vi en omsättning omkring 42 MSEK under 2021, motsvarande en tillväxt om 185 %. I samband med Q4-rapporten väljer vi att bibehålla vårt värderingsintervall, där vi i ett Base scenario ser ett motiverat värde per aktie om 12,5 kr.

  • Som väntat låg försäljning under Q4…

Under Q4-20 uppgick nettoomsättningen till 2,0 MSEK (8,1) med ett rörelseresultat (EBIT) om -8,1 MSEK (-22,4). Försäljningen under kvartalet var därmed som väntat låg, där ChromoGenics fortsatt påverkades av pandemin och av förseningar vid intrimningen av sputtermaskinerna, vilket har medfört fördröjda beställningar från kunderna och att orderingång och fakturering förskjutits in i 2021.

  • … men samtidigt god kostnadskontroll

Vad som överraskade positivt i rapporten var den höga grad av kostnadskontroll som ChromoGenics uppvisade under kvartalet. Det initierade besparingsprogrammet under H1-20 har haft stor effekt under Q4-20 med minskade rörelsekostnader om ca 19 MSEK jämfört med Q4-19, vilket resulterade i ett kraftigt förbättrat EBIT-resultat. Med tanke på att dagens försäljningsnivåer fortfarande är låga, ser vi såklart positivt på att ChromoGenics reducerat sina rörelsekostnader.

  • Förväntade orderavslut om ~50 MSEK

Försäljningen har under 2020 relativt 2019 varit låg, vilket bl.a. berott på bristande leveransförmåga och att Covid-19 har haft en stor inverkan på Bolagets marknads-förutsättningar. Intresset från kunder verkar dock fortsatt vara högt och i Q4-rapporten skriver ChromoGenics att diskussioner pågår med förväntat avslut av orders inom sex månader om totalt ca 50 MSEK. Efterfrågan verkar således vara god, varpå det nu gäller för ChromoGenics att säkerställa sin egna produktionsprocess, kapacitet och leveransförmåga. Under slutet av februari förväntas förhandlingarna avklaras gällande den norska storordern om 23-25 MSEK, där ett positivt utfall kan utgöra en bra värdedrivare i aktien.

  • Bibehåller vårt värderingsintervall

ChromoGenics utvecklas i linje med våra förväntningar, varför vi endast gjort mindre justeringar i vår finansiella modell. I samband med Q4-rapport väljer vi därför att lämna vårt värderingsintervall oförändrat i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear.

5

Value drives

2

Historical profitability

6

Risk profile

5

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.