ChromoGenics Q4-19


Investerar för nästa steg i expansionen

ChromoGenics står inför en accelererande kommersialisering av sin ConverLight-teknologi. Bolaget har under 2019 genomgått en strategisk omvandling, där förvärven av egna sputtringsmaskiner säkerställt en egen komplett produktionslinje som kan hantera en avsevärt större produktionsvolym och under bättre kvalitetskontroll. Högre försäljning i kombination med bättre bruttomarginaler kan därmed uppnås, något som vi anser är avgörande för att driva värderingen av aktien under 2020. Vi estimerar att ChromoGenics kan nå en omsättning omkring 70 MSEK under 2020 och givet gjord prognos härleds ett värde per aktie om 0,45 kr i ett Base scenario på 2020 års prognos.

  • Lägre försäljning än estimerat under Q4-19

Inför Q4-rapporten prognostiserade vi en omsättning om ca 13 MSEK, motiverat bl.a. av att ChromoGenics under tidigare kvartal haft vissa leveransproblem och att därmed vissa orders ”skjutits fram”, vilka vi räknade med skulle bokas under Q4-19. Med rapporten presenterad står det klart att ChromoGenics faktiska omsättning understeg våra estimat, då rapporterad omsättning uppgick till 8 MSEK. Att intäkterna totalt sett blev lägre förklaras av kvalitetsproblem med inkommande material, vilket i sin tur resulterat i otillräckliga volymer av produktionsmaterial för att producera och leverera varor till kunder. Det har även påverkat ChromoGenics nyförsäljning och nettoomsättningen för de dynamiska produkterna under sista kvartalet 2019.

  • Genomför företrädesemission om 100 MSEK

I samband med att Q4-rapporter presenterades kommunicerade ChromoGenics att de genomför en företrädesemission om ca 100 MSEK under feb/mar 2020. Att ChromoGenics var i behov av nytt rörelsekapital är inget som förvånade oss, rapporterad kassa vid utgången av Q3-19 uppgick till ca 48 MSEK och Bolaget har i dagsläget en hög burn rate, vilket blir tydligt genom att jämföra med den utgående kassan i december om 25 MSEK. Kapitalförbrukningen var således ca 23 MSEK under Q4-19, och med samma burn rate skulle ChromoGenics vara finansierade tills slutet av mars, allt annat lika. En kapitalisering var således inget som direkt förvånade oss, men innebär likväl att befintliga aktieägare behöver ta ställning till om de ska försvara sin ägarandel.

  • Gör sig redo för nästa steg i expansionen

Även om ChromoGenics under 2019 uppvisat en imponerande tillväxt, kan det ändå argumenteras för att året blev ett mellanår. Stor möda, tid och pengar har behövt läggas ned för att säkerställa den egna produktionsprocessen och kvaliteten, om detta kan börja bära frukt under 2020 i form av ökade volymer, säkrare leveranser och med dessutom bättre marginaler då produktionen sker in-house, finns möjligheten att ChromoGenics kan klättra vidare.

6

Value drives

2

Historical profitability

6

Risk profile

6

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.