ChromoGenics Q3-20


Fyller på kassan för att accelerera tillväxten

2020 har varit ett utmanande år för många och så även för ChromoGenics, där Covid-19 satt tydliga spår i bl.a. försäljningen. Under december fylls kassan på via en företrädesemission, samtidigt som slutlig intrimning och installation av sputtringsmaskinerna pågår, där målbilden är att under Q2-21 leverera produkter baserade på egen sputtringskapacitet. Intresset från marknaden av ChromoGenics produkter verkar fortsatt vara högt, och givet en kvalitetssäkrad tillverkningsprocess in house, bör förutsättningar finnas för att kunna skala upp försäljningen med stigande marginal. Vi estimerar att ChromoGenics kan nå en omsättning omkring 42 MSEK under 2021, vilket utifrån tillämpad målmultipel motiverar ett värde per aktie om 12,5 kr i ett Base scenario.

  • Företrädesemission för accelererad tillväxt

Under december 2020 genomför ChromoGenics en fullt säkerställd företrädesemission om ca 94 MSEK, före emissionskostnader, där nettolikviden vid full teckning tillför Bolaget ca 79 MSEK. Likviden ska bl.a. användas till intrimning och installationen av Bolagets tidigare förvärvade sputtringsmaskiner, samt för att förstärka rörelsekapitalet för att kunna möta marknadens efterfrågan av ChromoGenics produkter.

  • Förväntade orderavslut om ~50 MSEK

Försäljningen har under 2020 relativt 2019 varit låg, vilket bl.a. berott på bristande leveransförmåga. Intresset från kunder verkar dock fortsatt vara högt och i Q3-rapporten skriver ChromoGenics att diskussioner pågår med förväntat avslut av orders inom sex månader om totalt ca 50 MSEK. Efterfrågan verkar således vara god, varpå det nu gäller för ChromoGenics att säkerställa sin egna produktionsprocess, kapacitet och leveransförmåga.

  • ”Sputter I” förväntas börja producera från Q1-21

Produktionsstart via ChromoGenics första sputtringsmaskin Sputter I är planerad till att ske under Q1-21, för att under Q2-21 kunna genomföra de första leveranserna av produkter baserade på egen sputtringskapacitet. Detta är två viktiga händelser att bevaka, då det är avgörande för ChromoGenics långsiktiga tillväxt.

  • En klimatsmart affärsmodell

Eftersom den elektrokroma film som ingår i ConverLight Dynamic kan distribueras utan att först lamineras in mellan två glasrutor, möjliggörs en partnerskapsstruktur med laminering direkt vid lokala ”hubbar”, vilket i sig resulterar i en klimatsmart affärsmodell med ett minskat klimatavtryck. ChromoGenics mål är att under Q4-21 ha ett etablerat partnerskap för en första hubb, vilken kommer att stå modell för framtida hubbar. Denna strategi är minst sagt intressant, och kan bidra till en miljövänlig och effektiv tillväxt för ChromoGenics.

5

Value drives

2

Historical profitability

6

Risk profile

5

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.