ChromoGenics Q2-21


Ökad kapacitet och försäljning i fokus

Genom att öka kapaciteten och samtidigt ta kontroll över den egna produktionen förbereder sig ChromoGenics nu för att skala upp försäljningen, för att på sikt bli en lönsam internationell spelare som bidrar till en hållbar framtid. ChromoGenics har ett starkt kunderbjudande, något som minst sagt blev tydligt i och med den tidigare erhållna storordern från Norge om ca 23 MSEK. Om Bolaget kan tillvarata rådande marknadsförutsättningar effektivt, samt säkerställa den egna produktionen, kan ChromoGenics nå högre nivåer under kommande kvartal, där vi estimerar en omsättning om 23,5 MSEK under 2021 och 51,3 MSEK under år 2022. Utifrån en tillämpad målmultipel om P/S 4x på 2022 års prognos, erhålls ett värde om 12,5 kr per aktie i ett Base scenario.

  • Fortsätter ta steg mot en ökad försäljningsvolym

Som väntat var försäljning under det andra kvartalet för 2021 låg, där omsättningen uppgick till 1,7 MSEK (4,0). Orsaken var främst att verksamheten fortsatt har påverkats negativt av att inga utleveranser av dynamiska glas har skett, då den elektrokroma folien som ska nyttjas som insatsvara i produktionen har beslutats ska tillverkas med egen kapacitet och kontrollerad kvalitet. Detta har inneburit otillräckliga volymer av material för att kunna producera och leverera produkter till ChromoGenics kunder. Trots den blygsamma omsättningen ser vi positivt på att produktionen och leveranser ändå börjar komma igång. Vi kan därav blicka framåt mot årets resterande månader, då vi förväntar oss att ChromoGenics kan öka sin försäljningsvolym och kapacitet.

  • Positiva effekter från besparingsprogram

Det initierade kostnadsbesparingsprogrammet under H1-20 har visat en fortsatt positiv effekt även under Q2-21, med minskade rörelsekostnader om ca 8,3 MSEK, justerat för en reservering av omleveranser, jämfört med Q2-20. Detta har uppnåtts genom åtgärder i form av neddragning av egen personal, ingen inhyrd personal i produktionen, färre externa konsulter och översyn av nyttjandeperioden av produktionstillgångar. Sett till vår tidigare helårsprognos för 2021 avseende ChromoGenics totala rörelsekostnader (exkl. COGS) och justerat för nämnd reservering, utvecklas Bolaget bättre än våra tidigare estimat.

  • Välfylld orderbok bäddar för tillväxt

Ordervolymen inför tredje kvartalet uppgår till ca 28,5 MSEK (9,7) där merparten, närmare bestämt 23,3 MSEK, är hänförligt till den tidigare kommunicerade norska storordern från Betonmast Oslo AS. En växande orderingång, förbättrad produktionskapacitet samt en ökad marknadsförings- och försäljningstakt, kan bidra till att ChromoGenics uppnår en omsättning om 23,5 MSEK år 2021 och 51,3 MSEK år 2022.

5

Value drives

2

Historical profitability

6

Risk profile

5

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.