ChromoGenics Q1-21


Produktionen kommer igång

Under 2021 riktar ChromoGenics sitt fokus mot produktion, kvalitet och ökad kapacitet, där Bolaget har chansen att ta klivet från att vara ett utvecklingsbolag till att bli ett industriföretag inom CleanTech med högkvalitativa produkter för ett hållbart samhälle. ChromoGenics har ett starkt kunderbjudande, något som minst sagt blev tydligt i och med den tidigare storordern från Norge om ca 23 MSEK. Om ChromoGenics kan tillvarata rådande marknadsförutsättningar effektivt kan Bolaget nå högre nivåer under kommande kvartal, där vi fortsatt prognostiserar en omsättning om 42 MSEK under 2021. I samband med Q1-rapporten gör vi endast mindre justeringar i vårt värderingsintervall, där vi i ett Base scenario fortsatt ser ett värde per aktie om 12,5 kr.

  • Som väntat låg försäljning under Q1…

Som väntat var försäljning under första kvartalet 2021 låg, där omsättningen uppgick till 1,6 MSEK (5,2). Orsaken var främst att verksamheten fortsatt har påverkats negativt av att inga utleveranser av dynamiska glas har skett då den elektrokroma folien som ska nyttjas som insatsvara i produktionen har beslutats ska tillverkas med egen kapacitet och kontrollerad kvalitet. Detta har inneburit otillräckliga volymer av material för att kunna producera och leverera produkter till ChromoGenics kunder.

  • …men samtidigt positiva effekter från besparingsprogrammet

Det initierade besparingsprogrammet under H1-20 har visat fortsatt positiv effekt även under Q1-21, med minskade rörelsekostnader om ca 12,9 MSEK jämfört med Q1-20. Detta har uppnåtts genom åtgärder i form av neddragning av egen personal, ingen inhyrd personal i produktionen, färre externa konsulter och översyn av nyttjandeperioden av produktionstillgångar. Med tanke på det läget som ChromoGenics befinner sig i ser vi såklart positivt på att Bolaget minskade sina fasta kostnader under Q1-21.

  • Orderbok överstigande 24 MSEK

Orderboken uppgår nu till ca 24,1 MSEK där merparten, närmare bestämt 23,3 MSEK, är hänförligt till den tidigare kommunicerade norska storordern från Betonmast Oslo AS. Ordern avser en leverans av både dynamiska och statiska glas under mestadels Q4-21 till Gullhaugs Torg i Oslo. Detta utgör således en stor del av vår helårsprognos om ca 42 MSEK för ChromoGenics under år 2021.

  • Mindre förändringar i värderingsintervallet

ChromoGenics utvecklas i linje med våra förväntningar, varför vi endast gjort mindre justeringar i vår finansiella modell. I samband med Q1-rapport väljer vi därför att lämna vårt värderingsintervall oförändrat i vårt Base- och Bull scenario, samtidigt som vi höjer vårt Bear scenario.

5

Value drives

2

Historical profitability

6

Risk profile

5

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.