ChromoGenics Q1-20


Corona-pandemin resulterar i en tuff start på året

Sammanfattningsvis var Q1-rapporten i linje med våra förväntningar där försäljningsminskningen inte kom som någon överraskning med tanke på de effekterna som Covid-19 medför, vilket för ChromoGenics ger sig i uttryck av fördröjda beställningar. På kort sikt ser vi fram emot ytterligare information om hur installationsarbetet av sputtringsmaskinerna fortlöper, vilket är ett viktigt steg på stigen till återtagen tillväxt för ChromoGenics. Med anledning av ett förändrat marknadsklimat väljer vi att revidera vår helårsprognos, där vi estimerar att ChromoGenics kan nå en omsättning omkring 35 MSEK under 2020. Givet gjord prognos härleds ett värde per aktie om 0,30 kr i ett Base scenario på 2020 års prognos.

  • Corona-pandemin påverkar försäljningen

Under Q1-20 uppgick nettoomsättningen till 5,2 MSEK (10,7), med ett rörelseresultat (EBIT) om -18,7 MSEK (-15,5). ChromoGenics känner av effekterna från Covid-19, där Bolaget skriver att på bara någon vecka så bromsade hela verksamheten in på grund av fördröjda beställningar från kunder. Som en konsekvens beslutades det bl.a. om uppsägningar och permittering av personal, och de större ordervärdena som var att räkna med under våren har nu blivit förskjutna. ChromoGenics bedömer därför att nettoomsättning för helåret kommer att understiga utfallet för 2019 om ca 45 MSEK. Vi har med anledning av detta reviderat ner vår prognos i samtliga våra tre scenarion Base-, Bull- och Bear.

  • Trots ett tufft marknadsklimat så erhålls nya förfrågningar dagligen

Läget är minst sagt utmanande men en ljusglimt i Q1-rapporten är att trots den rådande pandemin och dess effekter på bl.a. ekonomin, så får ChromoGenics dagligen förfrågningar om sina produkter, vilket tyder på att marknaden får allt större kännedom om den glasteknologi som ChromoGenics utvecklat. Under Q1-20 har orders på sammanlagt 7,4 MSEK erhållits från starka referenskunder så som Vasakronan och Humlegården, vilket vi såklart ser positivt på. Ordervolymen inför Q2-20 uppgår nu till ca 10,2 MSEK.

  • Fortsatt fokus på säkerställd kvalitet och produktion

Som vi tidigare har kommunicerat så är det av fortsatt stor vikt att ChromoGenics kan säkerställa sin kvalitet och produktionskapacitet, där Bolaget i sin Q1-rapport skriver att arbetet med monterings- och installationsprocessen relaterad till de två nya sputtringsmaskinerna och de två mindre forskningsmaskinerna för sputtring fortsätter. Målsättningen är att slutligt intrimmad produktion av sputtrad elektrokrom film ska ske under H1-20. Genom investeringen i egna sputtringsmaskiner kommer ChromoGenics att kontrollera hela produktionsprocessen, vilket vi anser är en grundfaktor för att Bolaget ska kunna fortsätta sin expansion och möta en ökade efterfrågan.

4

Value drives

2

Historical profitability

6

Risk profile

5

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.