ChromoGenics


Gör nyckelinvestering och håller fortsatt bra takt i försäljningsarbetet

ChromoGenics säljer prestandaglas för fasader, och erbjuder ett totalt fasadkoncept, vilket man är ensam om. Konceptet består av dynamiskt glas, statiskt glas och panelglas med inbyggda solceller, vilka alla möjliggör energi- och kostnadsbesparingar för kommersiella fastigheter. ChromoGenics har riktat om organisationen mot ett större fokus på försäljning och idag finns en upparbetad offertstock om >330 MSEK. Bolaget prognostiseras omsätta ca 60 MSEK under 2019, där redan ca 39 MSEK, ca 64 %, estimeras finnas i orderboken tillsammans med rapporterad omsättning för årets första kvartal. Givet gjorda prognoser härleds ett värde per aktie om 0,85 kr i ett Base scenario på 2019 års prognos. Hänsyn har då tagits till den företrädesemission som pågår under juni/juli 2019.


  • Gör nyckelinvestering i sputtringsmaskiner

Tidigare har ChromoGenics nästan haft full kontroll över produktionsprocessen. Själva tunnfilmsbeläggningen (”sputtring”) har dock skett hos underleverantör utomlands. Vi har tidigare kommunicerat att en investering i sputtringsmaskiner är avgörande för att ChromoGenics ska kunna tillvarata den tillväxt som anges i både vårt Base och Bull scenario. Det får också en stor påverkan på marginalerna. Att ChromoGenics gör investeringen under våren 2019 ser vi positivt på.

  • Offertstock om ca 330 MSEK och välfylld orderbok

Idag har ChromoGenics en upparbetad offertstock överstigande 330 MSEK och en estimerad orderbok omkring 28 MSEK, som sträcker sig mellan perioden Q2-19E till Q3-19E. Helåret 2018 omsatte ChromoGenics ca 11 MSEK. I ett Base scenario estimeras ChromoGenics omsätta ca 60 MSEK år 2019, där Analyst Group bedömer att nuvarande orderbok och rapporterad försäljning för Q1-19 motsvarar ca 64 % av prognosen.

  • Förstärkt säljorganisation förväntas resultera i fler orders under 2019

Mellan perioden januari 2017 till och med september 2018 har Bolaget ökat antalet säljare från en (1) person till sex personer. Med en mer omfattande säljorganisation och större fokus på att skala upp verksamheten väntas därmed Bolaget kunna nå en större del av marknaden under 2019 och framåt.

  • Bolaget måste fortfarande etablera sig som en starkare aktör i marknaden

ChromoGenics arbetar intensivt för att etablera sig som en starkare aktör på marknaden, Bolaget är  inte lönsamma idag och vid en försenad tillväxt med fortsatt negativt resultat kommer det belasta likviditeten. Det kan inte uteslutas att ChromoGenics kan komma att behöva genomföra ytterligare extern kapitalanskaffning, utöver den som sker under juni/juli 2019, innan Bolaget organiskt kan visa positivt kassaflöde.

7

Value drives

2

Historical profitability

6

Risk profile

7

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.