Chordate Medical Q4-21


Året kommer att handla om kommersialisering

En spännande expansion i UK, välfylld kassa, genomfört listbyte, sikte mot marknadstillstånd i USA och en patientstudie som närmar sig sitt slut – att Chordate haft och ännu har det fullt upp, i positiv anmärkning, råder det inget tvivel om. År 2021 lades grunden och under 2022 är fokuset kommersiellt, varför vi anser att Chordate rent verksamhetsmässigt befinner sig i en bra position. Dock ser vi en pågående sektorrotationen där investerare väljer mindre riskfyllda placeringar, t.ex. bolag som har en längre historik av redan positiva kassaflöden. Detta får således en effekt på vilka multiplar olönsamma tillväxtföretag värderas till, och således även Chordate. Därmed antar vi en något mer konservativ ansats vad gäller vårt värderingsintervall, där vi i ett Base scenario ser ett värde per aktie om 2,2 kr (3,0).

  • Tyngda av engångskostnader

Q4-21 visade en försäljning om 0,4 MSEK (0,08), vilket rent procentuellt är en kraftig ökning om ~400 %, samtidigt som ökningen sker från låga nivåer. De totala rörelsekostnaderna uppgick till -7,0 MSEK (-6,5), vilket jämfört med Q3-21 innebär en kostnadsökning om 2,7 MSEK. Den huvudsakliga förklaringen till detta kan hänföras till listbytet till First North, såväl som tidigare inlösen av TO7, vilket har medfört kostnader av engångskaraktär. Överlag ser vi därmed att Chordate även under Q4-21 har utvecklats med en god kostnadskontroll.

  • Annorlunda strategi för UK kan ge bättre slagkraft

Gällande introduktion av migränbehandlingen i England så har Futures.Health (”FH”) slutfört den marknadsanalys som Chordate beställt, och har därefter fått ansvaret att hantera själva marknadsintroduktionen av migrän-behandlingen. Det kan argumenteras för att detta tillvägagångssätt får en helt annan spets jämfört med att gå via distributörer. Att Chordate skapat sig denna möjlighet för UK, att vi FH initialt kunna approchera neurologer inom privatvården, och därefter väcka intresset inom den offentligt finansierade specialistvården, ser vi som en potentiellt slagkraftig strategi. Rent konkret skulle det kunna resultera i en snabbare intäktsökning.

  • Siktar fortsatt även på USA

Utöver befintliga marknader är siktet fortsatt inställt mot USA, där en förstudie för marknadstillstånd hos FDA pågår. Efter en slutförd förstudie under Q1-22E, är ambitionen att en fullständig ansökan ska kunna lämnas in under H2-22.

  • Justerat värderingsintervall

Vi anser att Chordate utvecklas enligt plan, samtidigt som den pågående sektorrotationen, där investerare väljer mindre riskfyllda placeringar och premierar positiva kassaflöden, har påverkat värderingsmultiplar. Detta får en effekt även på Chordate, varför vi justerat vår målmultipel, vilket resulterar i ett uppdaterad värderingsintervall om 0,7 – 2,7 kr/aktie i denna analys.

6

Value drives

1

Historical profitability

5

Risk profile

6

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.