Chordate Medical Q3-20


Stark balansräkning i väntan på migränstudien

Året är snart avklarat och vi anser fortsatt att Chordate lyckats väl med att navigera bolaget genom den kris som uppstått till följd av pandemin. Under hösten har kassan stärkts samtidigt som Bolaget nu verkar på en närmast skuldfri basis, något vi anser minskat den finansiella risken väsentligt. Störst fokus är fortsatt gällande den pågående migränstudien, där sista patienten förväntas gå ur under Q1-21. Närmaste 12 månaderna finns flera potentiella triggers i aktien att se fram emot i form av bl.a. studieresultat, artikelpublicering, CE-märkning och försäljningsökning. I samband med Q3-rapporten har vi gjort vissa justeringar i våra estimat och vårt värderingsintervall, där vi i ett Base scenario ser ett motiverat nuvärde per aktie om 1,3 kr.

  • Fortsatt god kostnadskontroll och låg burn rate

Som väntat var försäljningen under Q3-20 låg med en nettoomsättning som uppgick till 19,3 tSEK (395,1). Desto mer intressant, och viktigare, var att Chordate minskade sina totala rörelsekostnader med 23 %, vilka uppgick till -4,3 MSEK (-5,5) under årets tredje kvartal. I kombination med ett förbättrat rörelsekapital kunde Bolaget därmed hålla en låg operativ burn rate, vilken uppgick till -1,5 MSEK/månad under Q3-20.

  • Estimeras vara finansierade tills hösten 2021

Vid utgången av september uppgick Chordates likvida medel till 9,5 MSEK, samtidigt som endast halva emissionsvolymen från de genomförde emissionerna under augusti/september inkluderats, då resterande del registrerades hos Bolagsverket först efter rapportperiodens utgång. Med hänsyn till detta, samt vad Bolagets kapitalförbrukning uppgick till under Q3-20, estimerar vi att Chordates kassa uppgått till ca 19 MSEK vid utgången av oktober. Den finansiella ställningen är således stark och givet en estimerad burn rate om -1,5 MSEK/månad framgent, är Chordates finansierade tills oktober 2021, allt annat lika.

  • Amortering av lån gör Chordate närmast skuldfria

I och med kapitaltillskottet via de två senaste emissionerna har Chordate närmast blivit skuldfria, där Bolagets kortfristiga skulder, vilka bestått av räntebärande lån, minskat från 2,6 MSEK vid utgången av Q2-20 till 0,2 MSEK vid utgången av Q3-20. Tillsammans med en stark kassa anser vi att detta sänker riskbilden för Chordate.

  • Justerat värderingsintervall

I samband med Q3-rapporten har vi gjort vissa justeringar i våra estimat för åren 2020-2022, vilket tillsammans med ett slutligt antal registrerade aktier från de senaste emissionerna påverkat vårt värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull och Bear. Intervallet sträcker sig nu mellan 0,4 – 2,0 kr/aktie, med 1,3 kr/aktie i ett Base scenario.

6

Value drives

1

Historical profitability

6

Risk profile

6

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.