Chordate Medical Q2-20


Flera triggers i närtid

Första halvan av 2020 är avklarad och vi anser att Chordate lyckats väl med att navigera bolaget genom den kris som uppstått. Närmaste 12 månaderna finns flera potentiella triggers i aktien att se fram emot, bl.a. studieresultaten från migränindikationen. Chordates metod som genom nervstimulering ska kunna behandla kronisk migrän adresserar mellan 110 och 170 miljoner personer i världen, de samhällsmässiga och ekonomiska värdena är således minst sagt omfattande. Med en kassa som fylls på under september anser vi att den finansiella risken minskat, och således även värderingsrabatten, vilket gör att vi justerar upp vårt värderingsintervall där vi i ett Base scenario ser ett motiverat nuvärde per aktie om 1,6 kr (1,4).

  • Visar god kostnadskontroll i tuffa tider

I linje med vår prognos så innehöll andra kvartalet inte någon försäljningsökning, där den naturliga förklaringen är just Covid-19:s påverkan. Under Q2-20 uppgick nettoomsättningen till 55 tSEK (399) vilket således är en klar, och förväntad, minskning. Samtidigt hade Chordate en mycket stark start på året, vilket resulterat i att försäljningen för H1-20 uppgår till totalt 518 tSEK (457) och således motsvarar en ökning om 13 %. Bolagets burn rate var i linje med vårt estimat om -1,1 MSEK/månad varför vi anser att Chordate har lyckats navigera bolaget genom en minst sagt tuff vår på ett kostnadseffektivt vis.

  • Flera starka triggers inom 12 månader

Chordates internationella kliniska studie inom indikationsområdet migrän estimeras vara slutförd under december 2020. Efter analys, vetenskaplig artikel och godkännande om publicering kan migränstudiens resultat offentliggöras, vilket även ligger till grund för en CE-märkning för att försäljning ska kunna påbörjas. Resultatet från studien, CE-märkning och försäljningsstart inom migränområdet ses som potentiellt starka värde-drivare i aktien inom 12 månaders horisont.

  • Fyller på kassan under september

För augusti/september finns ett förslag om att genomföra en fullt säkerställd riktad emission samt företrädesemission av units om totalt cirka 30 MSEK. Kapitalet avses bl.a. användas för slutförande och lansering av migränapplikationen och vidare marknadssatsningar. I den riktade emissionen återfinns investerare som Midroc Invest AB, något vi anser sänder en bra signal till aktiemarknaden. Med det väntade kapitaltillskottet estimerar vi att Chordate är finansierade tills omkring oktober/november 2021, allt annat lika.

  • Lägre finansiell risk och höjt värderingsintervall

En påfylld kassa minskar den finansiella risken, vilket vi i kombination med en stärkt ägargrupp anser bör minska värderingsrabatten i aktien. Vi väljer således att justera upp vår målmultipel och därmed även vårt värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull och Bear.

6

Value drives

1

Historical profitability

6

Risk profile

7

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.