Carbiotix


Tydlig målbild under 2021

Carbiotix AB (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) är ett FoodTech-bolag som under de senaste kvartalen uppnått flera viktiga milstolpar. Under februari fylldes kassan på via inlösen av TO1 där nyttjandegraden uppgick till 100 %, den finansiella positionen har därmed stärkts och under 2021 finns flera möjliga triggers att se fram emot, bl a färdigställandet av en första pilotanläggning under H2-21, GRAS-status i USA och vidare expansion av LinkGut API-lösninge. Med hänsyn till att Carbiotix utvecklas i linje med våra förväntningar ser vi fortsatt ett motiverat nuvärde idag om 246 MSEK (Market Cap), motsvarande 20 kr per aktie, i ett Base scenario.

  • Påfylld kassa via fullt utnyttjade teckningsoptioner

Under Q1-21 tillfördes Carbiotix ca 14,4 MSEK via fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1, där lösenpriset uppgick till 11,50 kr. Vid utgången av december uppgick kassan till 7,6 MSEK och med hänsyn till TO-likviden, samt en av Analyst Group antagen burn rate om ca -1 MSEK/månad framgent, estimeras Carbiotix vara finansierade tills utgången av Q2-22. Den finansiella positionen är därmed stark och bidrar till att ge Carbiotix förutsättningarna att följa sin strategiska plan.

  • Utvärderar nytt enzym med branschledande aktör

Carbiotix har påbörjat en omfattande utvärdering av ett nytt enzym från en potentiell strategisk partner. Leverantören är en branschledare vilket skapar bättre tillförlitlighet i Carbiotix leveranskedja. Dessutom bedöms även enzymet kunna påskynda erhållandet av GRAS-status i USA, samt även EFSA Novel Foods-status i EU för AXOS-ingredienser, kosttillskott och medicinsk mat. Vi estimerar att en GRAS-status i USA kan vara i mål under andra halvan av 2021, tillsammans med färdigställandet av den första pilotanläggningen.

  • Värderingsintervall intakt

Då Carbiotix, enligt vad vi tidigare räknat med, stärkte sin kassa via TO1, och att verksamheten i övrigt utvecklas i linje med våra förväntningar samt att vi fortsatt ser ett antal triggers under kommande kvartal, väljer vi att behålla vårt värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull och Bear. Dock har en justering gjorts gällande värde per aktie, till följd av tillkommande aktier via nämnda teckningsoptioner. Likväl är själva bolagsvärdet i vårt intervall, i termer av Market Cap, oförändrat.

  • Fortsatt sikte mot miljardmarknaderna

Sett till marknaderna för prebiotika och medicinsk mat uppgår den totala marknadsstorleken till över 25 mdUSD, där ökad kostmedvetenhet, större vetenskapligt intresse och tydliga hälsofördelar förväntas fortsätta driva marknadstillväxten under de närmaste åren. Trots tuff konkurrens anser Analyst Group att förutsättningar bör finnas för att Carbiotix ska kunna nå ut med sina produkter och ta större marknadsandelar kommande år.