Calmark Q3-19


I startgroparna för global lansering

Tills år 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. Calmark utvecklar en patientnära analysmetod som enklare och snabbare än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Sedan noteringen 2018 har Calmark uppnått flera kommunicerade mål i god tid och närmar sig nu en global marknadslansering under 2020. Baserat på en lyckad lansering och den tillväxt samt lönsamhet som affärsmodellen möjliggör, prognostiseras Calmark öka sin omsättning till ca 80 MSEK år 2025 med en rörelsemarginal omkring 20 %. Givet gjorda prognoser och en relativvärdering härleds ett nuvärde idag per aktie om 6 kr i ett Base scenario.

  • Siktet inställt på marknadslansering under första kvartalet 2020

Fokus nu är att inleda den bredare marknadslanseringen under Q1-20, därmed uppgår Bolagets försäljning idag ännu till noll kronor. I det här läget, rent operationellt, är det viktigt att Calmark hanterar sina finansiella resurser (t.ex. tillgänglig kassa) på ett effektivt vis och att kostnaderna inte skenar iväg för snabbt innan en stabil intäktsnivå kan nås. Under Q3-19 uppgick Calmarks två största kostnadsposter, personal och övriga externa, till ca -2,2 MSEK, jämfört med -4,8 MSEK under Q2-19 och -2,1 MSEK under Q1-19, så påvisar Calmark således en god kostnadseffektivitet, vilket vi ser positivt på.

  • Värdedrivare i aktien på 12-18 månaders sikt

Calmark är i startgroparna för en global lansering. Under första halvan av 2020 ska lanseringen inledas med Neo-Bilirubin och kort därefter, under första halvan av 2020, kan Calmarks tester Neo-Glukos och Neo-LDH CE-märkas och sedermera också lanseras. Initial försäljning kommer att ska inom Norden för att sedan utökas till marknader som UK och ett urval av asiatiska marknader såsom Vietnam, Singapore, Malaysia, Indien m.fl.. Samtliga av dessa händelser utgör potentiella värdedrivare inom närmaste 12-18 månaderna, vilket parallellt med knutna distributörs- och/eller partneravtal samt ökad försäljning kan resultera i en positiv kursutveckling från dagens nivåer.

  • Erfaren ledning följer plan och lite till

Vid noteringen i juli 2018 kommunicerade Calmark ett antal milstolpar vad gäller såväl produktutveckling som marknadslansering och rekrytering. Målen för 2018 nåddes i god tid och under 2019 har flera viktiga milstolpar uppnåtts i god tid. Leverans av uppsatta mål kombinerat med att ledning och styrelse har flera likartade och lyckade resor i meritförteckningen är något som bådar gott inför 2020, vilket är året då Calmark förväntas inleda marknadslanseringen.

6

Value drives

1

Historical profitability

6

Risk profile

8

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.