Blick Global Group


Siktet inställt på fler förvärv

Blick Global Group AB (”Blick Global” eller ”Bolaget”) är en förvärvsinriktad koncern inom iGaming. Koncernen består idag av Wiget, som är inriktade mot digitala marknadsföringslösningar för företag inom iGaming, samt den nyligen förvärvade spelstudion Oregon Main Interactive (”OMI”). Genom den nu fullt garanterade nyemissionen om ca 21 MSEK blir Blick Global skuldfria, samt att resterande del av likviden kan bidra till dels en accelererad organisk tillväxt, dels att ytterligare förvärv kan möjliggöras. Utifrån en estimerad nettoomsättning om ca 46 MSEK år 2023, i kombination med en tillämpad diskonteringsränta och målmultipel, härleds ett nuvärde per aktie om 0,37 kr idag i ett Base scenario.

  • Förvärvet av OMI öppnar ett nytt affärsben

Genom OMI utvidgas Blick Globals verksamhet mot spelutveckling, vilket medför ökad exponering mot iGaming-marknaden, en marknad som väntas uppvisa en årlig tillväxttakt om 12 % fram tills år 2027. OMI har nyligen ingått ett utvecklings- och distributionsavtal med en ledande, icke namngiven, aktör som innebär att företagets utvecklingskostnader under kommande 18 månader är finansierade. Utöver den ekonomiska aspekten sänder avtalet även ett positivt signalvärde som påvisar styrkan i OMI:s plattform och varumärke, samtidigt som detta kan bidra till en snabbare utveckling och expansion.

  • Stärkt balansräkning möjliggör fler förvärv

I samband med den pågående företrädesemissionen stärker Blick Global sin balansräkning, där en del av emissionslikviden kommer användas till att återbetala tidigare förvärvskrediter, vilket dels förbättrar kassaflödet, dels ökar möjligheten för nya förvärv. Som nämnt blir Bolaget genom emissionen skuldfria, vilket, i kombination med en påfylld kassa, skapar rätt förutsättningar för att Bolaget ska kunna exekvera på sin uttalade tillväxtstrategi. Vi bedömer det som sannolikt att nästa förvärv kan komma att ske någon gång under de närmaste kvartalen, vilket skulle kunna utgöra en potentiellt stark värdedrivare i aktien.

  • Attraktiv risk reward

Utifrån en fulltecknad företrädesemission och ett Market Cap om ca 48 MSEK, värderas Blick Global till P/S 1,0x på 2023 års estimerade försäljning. Med hänsyn till att gjorda estimat motsvarar en CAGR om ~20 % Y/Y tills år 2023, samtidigt som rörelsemarginalen successivt väntas stiga, lämnar detta utrymme för en uppvärdering. Vi anser därmed att nuvarande läge bjuder in till en attraktiv risk reward.

  • Viktigt att bevaka förutsättningarna för förvärv

Blick Global ska bl.a. växa genom fler förvärv, där möjligheterna för detta styrs av den aktuella balansräkningen, samt hur stark Bolagets egen ”valuta” är, d.v.s. värdet på aktien, om detta ska kunna användas för att finansiera delar av en köpeskilling. Dessa faktorer är således viktiga att bevaka framgent. Aktörer verksamma inom iGaming behöver dessutom förhålla sig till olika regleringar, vilket anses utgöra en del av riskbilden i en investering.