BE Group


BE Group har under 2017 avvecklat en olönsam produktionsenhet och strategiskt fokuserat på lönsamhet genom lagerstyrning och digitalisering. Till följd redovisade Bolaget sitt högsta rörelseresultatet sedan 2008 i Q1-2018. BE Group estimeras fortsätta stärka lönsamheten och stärka EBITDA-marginalen från 2,6 % 2017 till 3,3 % 2018E. I ett Base scenario antas en targetmultipel om EV/EBITDA 9 vilket motsvarar en uppsida om 13 % 2018E.


BE Group AB (”BE Group” eller “Bolaget”) är ett handels- och serviceföretag inom stål- och metallbranschen. BE Group erbjuder direkt- och lagerförsäljning av handelsstål, specialstål, rostfritt stål och aluminium. Bolaget tillhandahåller även produktionsservice, materialrådgivning och logistiklösningar. Bolagets kunder utgörs primärt av företag verksamma inom tillverknings- och byggindustrin i Sverige, Finland och Baltikum.

Fortsatt stark efterfrågan av stål väntas driva tillväxt. Bolagets efterfrågan drivs primärt av efterfrågan av stål i bygg- och tillverkningsindustrin. Vidare är Bolagets omsättning starkt korrelerad med hur mycket marknaden för stålkonsumtion växer. Enligt Eurofer (European Steel Association) väntas stålkonsumtionen inom Europa vara på fortsatt höga nivåer 2018.1 Tillväxtprognosen för stålkonsumtion inom byggindustrin i Europa väntas uppgå till  2,6 % 2018 och motsvarande siffra för verkstadsindustrin uppgår till 3,1 %. Tillväxtprognosen är något lägre än 2017 men jämfört med tillväxttakten för perioden 2013-2017 bedöms efterfrågan vara fortsatt hög för 2018. BE Group har ingen exponering mot USA vilket gör att eventuella importtullar på stål inte borde påverka verksamheten.

Omstruktureringar under 2017 väntas leda till lönsamhetsförbättring. BE Group har under en längre period belastats med en olönsam produktionsenhet i Eskilstuna. Bolaget har genomfört förbättringsåtgärder för att försöka uppnå lönsamhet av produktionsenheten, utan framgång. 2017 beslutade BE Group att avveckla produktionsenheten i Eskilstuna. Vidare har Bolaget under 2017 strategiskt fokuserat på att stärka lönsamheten genom inköpsarbete, lagerstyrning och digitalisering. Till följd av avvecklingen av produktionsenheten och strategiskt fokus på lönsamhet under 2017, levererade BE Group i Q1-2018 sitt högsta rörelseresultatet sedan 2008. EBITDA-marginalen för Q1-2018 uppgick till 5,1 %, vilket kan jämföras med 2017 års EBITDA-marginal om 2,6 %.

Estimeras förbättra lönsamheten till en EBITDA-marginal om 4,1 % på 2019E. BE Group prognostiseras omsätta 4 470 MSEK på 2018E, motsvarande en tillväxt om 3 %. Tillväxten drivs av den underliggande efterfrågan av stål från bygg- och tillverkningsindustrin. Lönsamheten väntas stärkas från en EBITDA-marginal om 2,6 % 2017 till 3,3 % 2018E, till följd av fortsatt effekt från omstruktureringarna 2017. Givet dessa antaganden värderas BE Group till EV/EBITDA 7,9  2018 års prognos. På 2019E väntas tillväxten avta till 2 % till följd av en något lägre stålkonsumtion från deras kunder. EBITDA-marginalen för 2019E väntas uppgå till 3,9 %. Givet dessa antaganden värderas BE Group till EV/EBITDA om 6,6.

En targetmultipel om EV/EBITDA 9 ger en indikativ uppsida om 13 % på 2018E. För att värdera BE Group används en scenarioanalys utifrån ett historiskt snitt av rullande EV/EBITDA under perioden H2-16 till H1-18. Givet gjorda antaganden om omsättning och marginal värderas BE Group till EV/EBITDA 7,9 på 2018E. I ett Base scenario antas en targetmultipel om EV/EBITDA 9 vilket motsvarar den rullande historiska median-värderingen. Detta indikerar en uppsida om 13 %. I ett Bull Scenario antas en högre targetmultipel om 11, vilket indikerar en uppsida om 38 %. I ett Bear Scenario antas en lägre targetmultipel om 7, vilket indikerar en nedsida om -12 %.