Aptahem


Lovande utveckling av unikt läkemedel för svårbehandlat sjukdomstillstånd

Aptahem har utvecklat en teknologi som använder aptamerer för att utveckla läkemedlet Apta-1 mot sepsis och septisk chock. Sepsis är ett livshotande sjukdomstillstånd som årligen drabbar ca 32 miljoner människor globalt. Dödligheten bland sepsispatienter är hög och de som överlever drabbas ofta av permanenta skador på organ som förutom lidande ett lidande för individen också kan innebär stora samhällskostnader, vilket leder till starka incitament att motverka sjukdomstillståndet. Genom en värdering baserat på ett riskjusterat nuvärde (rNPV) motiveras ett potentiellt bolagsvärde för Aptahem om 267 MSEK, motsvarande 5,5 kr per aktie, i ett Base scenario.

  • Apta-1 baseras på aptamerer för att bekämpa sepsis med hög precision

Aptahems läkemedelskandidat Apta-1 baseras på aptamerteknologi vilket ger möjligheten att angripa ett förutbestämt mål, i det här fallet sepsis, med hög precision och effektivitet. I dagsläget finns ingen effektiv behandling mot sepsis och generellt används antibiotika vid behandling, vilket enbart kan visa effekt i tidiga stadier av sepsis. Många som söker vård får sepsisdiagnosen relativt sent i sjukdomsförloppet, vilket gör det svårare att behandla med traditionella metoder. Med tanke på avsaknaden av en effektiv behandling har Apta-1 möjlighet att snabbt ta marknadsandelar när läkemedlet eventuellt når marknaden.

  • Licensavtal väntas ingås innan Klinisk Fas 2

För närvarande befinner sig Apta-1 i pre-klinisk fas och genomför bland annat toxstudier och säkerhetsstudier. När det finns resultat från kliniska studier, exempelvis Klinisk Fas 1, förväntas potentiella licenstagare få upp ögonen för Apta-1 vilket möjliggör licensavtal. Analyst Group estimerar att Klinisk Fas 1 slutförs under 2021 och vid goda resultat väntas Aptahem skriva under ett licensavtal i slutet av år 2021, vilket förväntas underlätta fortsatta kliniska studier och utgör en tydlig värdedrivare.

  • Licensmodell leder till lägre risk

Givet att Apta-1 går vidare till kliniska studier kommer kapitalbehovet öka och för att kunna finansiera studierna förväntas Aptahem sluta licensavtal för Apta-1 innan Klinisk Fas 2 inleds. Genom licensavtal kan Aptahem få hjälp med finansieringen av studier och utveckling, bland annat genom upfront- och milstolpsbetalningar. Dessutom blir kostnaderna lägre vid kommersialisering eftersom Aptahem då slipper försäljningskostnader etc.

  • I ett Base scenario värderas Aptahem till 5,5 kr

Med tanke läkemedelsbranschen karaktärsdrag, kan det tänkas att ett avtal om licensiering sker antingen under den pre-kliniska fasen, alternativt under Klinisk Fas 2. Detta då det rent statistiskt har visat sig att avtal av denna typ är ovanligare att slutas under Klinisk Fas 1. Utifrån gjord riskjusterad kassaflödesmodell, värderas Aptahem till ett nuvärde om 5,5 kr per aktie i ett Base scenario.

8

Value drives

1

Historical profitability

9

Risk profile

7

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.