Aptahem Q4-19


Ny marknadsdata visar tydligt på behovet av Apta-1

Aptahem har utvecklat en teknologi som använder aptamerer för att utveckla läkemedlet Apta-1 mot sepsis och septisk chock. Sepsis är ett livshotande sjukdomstillstånd som årligen drabbar ca 49 miljoner människor globalt. Dödligheten bland sepsispatienter är hög och de som överlever drabbas ofta av permanenta skador på organ som förutom lidande ett lidande för individen också kan innebär stora samhällskostnader, vilket leder till starka incitament att motverka sjukdomstillståndet. Genom en värdering baserat på ett riskjusterat nuvärde (rNPV) motiveras ett potentiellt bolagsvärde för Aptahem om 265 MSEK, motsvarande 5,5 kr per aktie, i ett Base scenario.

  • Ny skrämmande marknadsdata presenterad

I en publicerad studie från januari i år har ny skrämmande statistik presenterats avseende antalet dödsfall relaterade till sepsis. Nya beräkningar visar nu att antalet dödsfall i sepsis har underskattats med 50 %, där nyinsamlad data visar att 49 miljoner människor årligen drabbas av tillståndet, varav 11 miljoner dör. Studien påvisar att sepsis varje år är orsaken till ca 20 % av alla dödsfall i världen, eller mer än 20 dödsfall per minut, det gör sepsis dödligare än alla cancerformer tillsammans. Orsaken till denna diskrepans är att tidigare beräkningar har baserats på statistik från en handfull västländer och att den underliggande dödsorsaken sepsis inte har redovisats korrekt i låg- och medelinkomstländer.2 Det här visar tydligt på behovet av nya behandlingsmetoder. Aptahems läkemedelskandidat Apta-1 genomgick nyligen en studie i icke-humana primater (NHP) vilken visade att Apta-1, jämfört med dagens behandlingar, kan adressera bl.a. både koagulationsprocessen och inflammationsprocessen i sepsis.

  • Licensmodell leder till lägre risk

Givet att Apta-1 går vidare till kliniska studier kommer kapitalbehovet öka och för att kunna finansiera studierna förväntas Aptahem sluta licensavtal för Apta-1 innan Klinisk Fas 2 inleds. Genom licensavtal kan Aptahem få hjälp med finansieringen av studier och utveckling, bland annat genom upfront- och milstolpsbetalningar. Dessutom blir kostnaderna lägre vid kommersialisering eftersom Aptahem då slipper försäljningskostnader etc.

  • Behåller vårt tidigare värderingsintervall

I samband med Q4-rapporten har inga direkta justeringar gjorts avseende de finansiella prognoserna och vi väljer att behålla vårt tidigare värderingsintervall för samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear. Med tanke på läkemedelsbranschen karaktärsdrag, kan det tänkas att ett avtal om licensiering sker antingen under den pre-kliniska fasen, alternativt under Klinisk Fas 2. Detta då det rent statistiskt har visat sig att avtal av denna typ är ovanligare att slutas under Klinisk Fas 1. Utifrån gjord riskjusterad kassaflödesmodell, värderas Aptahem till ett nuvärde om 5,5 kr per aktie i ett Base scenario.

7

Value drives

1

Historical profitability

8

Risk profile

7

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.