Aptahem Q3-20


Påfylld kassa och attraktiv risk-reward

I och med företrädesemissionen om 32 MSEK under oktober, vilken tecknades till 116 %, har Aptahem säkrat finansieringen av den inledande delen av GLP-toxikologistudien, vilket är en nödvändig del av de sista pusselbitarna i den prekliniska fasen innan Bolaget kan gå in i klinik, där Fas 1-studien planeras inledas under andra kvartalet 2022. Aktien har sedan dess tappat mark vilket vi anser är fundamentalt omotiverat, varför vi i samband med Q3-rapporten väljer att lämna vårt värderingsintervall oförändrat. Vi upprepar därmed vår positiva syn på Aptahem, där vi genom en riskjusterad nuvärdesmodell (rNPV) ser ett motiverat bolagsvärde för Aptahem om ca 265 MSEK idag, motsvarande 4,0 kr (4,0) per aktie i ett Base scenario.

  • God kostnadskontroll, stärkt kassa och låg burn rate

En betydande del av Aptahems kostnader utgörs ännu av utvecklingskostnader, vilka kostnadsförs löpande. Under Q3-20 var de samlade utvecklingskostnaderna, exklusive egna personalkostnader, 1,8 MSEK (3,1) vilket motsvarar en minskning om ca 42 % och är givetvis något vi ser positivt på. Gällande den finansiella ställningen uppgick Aptahems likvida medel till ca 13 MSEK vid utgången av september och efter kvartalets utgång genomfördes förträdesemissionen vilken tillförde Aptahem en nettolikvid om ca 27 MSEK. Aptahem har således en stark finansiell ställning idag, och via teckningsoptionerna TO5 och TO6 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare ca 17-24 MSEK respektive ca 10-13 MSEK, före emissionskostnader. Sett till Aptahems burn rate uppgick denna under Q3-20 till ca -1,4 MSEK/månad, att jämföra med -1,2 MSEK/månad under Q2-20. Kapitalförbrukningen höll sig således på en fortsatt låg nivå.

  • Fortsatta triggers i form av studieresultat

I vår föregående analys skrev vi om potentiellt närliggande triggers hänförliga till studien vid Örebros Universitet, samt resultat från studien vid University Health Network (UHN) i Toronto. Studien i Örebro fortsätter där resultat kommer att meddelas så snart de är sammanställda och färdigrapporterade. Gällande studien vid UHN så har denna drabbats av förseningar hänförliga till Covid-19. Vi kvarhåller dessa två studier, och dess resultat, som fortsatta potentiella triggers i aktien.

  • Lämnar vårt värderingsintervall oförändrat

Senast presenterade delårsrapport (Q3) var i linje med våra förväntningar och med en stark balansräkning är Aptahem redo att ta steget in i nästa år och fortsatt närma sig klinik, där ett avtal nyligen ingåtts med tyska Granzer Regulatory Consulting and Services för förberedelsearbete inför klinisk fas. Senaste veckorna har aktien befunnit sig i en nedåtgående trend, vilket vi anser är fundamentalt omotiverat. Vi behåller därmed vårt värderingsintervall för samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear.

7

Value drives

1

Historical profitability

8

Risk profile

7

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.