Aptahem Q1-21


Fortsatta förberedelser för klinisk fas

Att aktien har fallit med över 30 % den senaste månaden kan härledas till pressmeddelandet om de avbrutna diskussionerna med det europeiska läkemedelsbolaget. Vi förstår att det fick aktien att tappa mark, samtidigt som vi anser att efterföljande kursfall har varit överdrivet. Utifrån vad som kommunicerats från Aptahem anser vi att det var rimligt att Bolaget valde att avbryta diskussionerna, där det t.ex. rådde meningsskillnader om lämplig ersättningsnivå. Samma potential kvarstår i investeringscaset och Aptahems sepsis-projekt möjliggör en indikation där det inte finns så många tillgängliga terapier på marknaden idag, där Aptahem kommer in med en helt ny molekyl. Vi upprepar därmed att vi fortsatt ser en högre uppsida från dagens nivåer, med ett Base scenario om 3,8 kr per aktie.

  • Fortsatt god kostnadskontroll

Under Q1-21 uppgick de totala rörelsekostnader till -12,2 MSEK (-3,0), vilket rent procentuellt är en kraftig ökning mot Q1-20. Samtidigt ska det sägas att Aptahem är i ett helt annat läge idag än vad de var för ett år sedan, vilket gör att en jämförelse mellan Q1-21 och Q1-20 rakt av blir missvisande. Om vi istället gör en jämförelse med rörelsekostnaderna under föregående kvartal (Q4-20) om -13,3 MSEK, minskade faktiskt kostnaderna jämförelsevis under Q1-21 med 1,1 MSEK. Vi ser således positivt på att Aptahem fortsätter utvecklas med god kostnadskontroll.

  • Påfylld kassa genom TO5…

Vid utgången mars uppgick kassan till ca 14,8 MSEK, vilket kan jämföras med ca 28,6 MSEK vid utgången av Q4-20. Under Q1-21 uppgick därmed kapitalförbrukningen, s.k. burn rate, till ca -4,6 MSEK/månad. Under april stod det klart att Aptahem, via TO5 och en nyttjandegrad om ca 95 %, tillfördes en nettolikvid om ca 15 MSEK, vilket således har stärkt kassan. Med hänsyn till detta, samt ett antagande om en något lägre burn rate framgent om -3 MSEK/månad, skulle Aptahem vara finansierade tills inledningen av Q1-22, allt annat lika.

  • … och mer kan komma via TO6

Via TO6 som löper under september 2021 kan aktier tecknas för lägst 1,6 kr och högst 2,2 kr per aktie. Det återstår ännu några månader tills dess, och Aptahem kan komma att meddela ett antal uppnådda milstolpar dessförinnan, vilket skulle kunna bidra till en positiv värdeutveckling i aktien och således bidra till att en inlösen av optionerna blir aktuellt. Det skulle därmed stärka kassan ytterligare, och utöka likviditeten i Bolaget.

  • Vårt värderingsintervall kvarstår

Även om vi, som så många andra, hade hoppats på att avsiktsförklaringen med det europeiska läkemedelsbolaget hade resulterat i ett avtal, ser vi ändå att Aptahem utvecklas enligt plan. Av den anledningen behåller vi vårt värderingsintervall, med en notering om att värdet per aktie nu har justerats till följd av tillkommande aktier via TO5.

7

Value drives

1

Historical profitability

8

Risk profile

7

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.