Aptahem Q1-20


Siktet inställt på att ta steget in i klinik

Aptahem utvecklas väl och vi ser fortsatt att Bolaget har goda möjligheter att ta vidare Apta-1 i kommande kliniska faser, där teamet närmast har stärkts med en Clinical Research Director (CRD) med lång och mångsidig erfarenhet inom kliniskt utvecklingsarbete. Sepsis, som årligen drabbar ca 49 miljoner människor globalt, är ett livshotande sjukdomstillstånd och behovet av ett läkemedel likt Apta-1 är högst aktuellt. Potentiella kliniska framsteg under kommande kvartal utgör fortsatt starka värdedrivare i aktien och genom en riskjuterad nuvärdes-modell (rNPV) motiveras ett potentiellt bolagsvärde för Aptahem om 265 MSEK idag, motsvarande 5,5 kr per aktie, i ett Base scenario.

  • Ett flertal intressanta diskussioner pågår

Apta-1 skulle kunna hjälpa patienter som hamnar i kritiskt tillstånd vid virusinfektion, eftersom det kan visa sig vara sepsis. För att undersöka om Apta-1 har dessa egenskaper, håller Aptahem för närvarande på att diskutera olika modeller och potentiella samarbeten med forskargrupper runt om i världen. Om dessa diskussioner leder till konkreta samarbeten är för tidigt att säga, men om så skulle vara fallet kan det utgöra en positiv ”trigger” i aktien.

  • Substanstillverkningen måste fortsatt optimeras

LGC i USA, som är Aptahems tillverkare av substanser, arbetar fortsatt med att optimera sin tillverkningsprocess för att kunna klara av större kvantiteter substanser till en acceptabel kostnadsnivå. Det är av stor vikt att tillverkningen kan ske kostnadseffektivt, inte minst med tanke på de betydligt större mängder som kommer att behövas i kliniska studier framgent samt att skapa starka argument mot potentiella licenstagare. Aptahem kan ännu inte ge någon prognos för när i tiden en optimerad process för större mängd substanser kan uppnås, varför detta fortsatt är en viktig parameter att bevaka ur ett investerarperspektiv. Samtidigt så kan Bolaget dock genom sitt samarbete med AxoLabs tillverka högkvalitativ Apta-1 som väl täcker Aptahems FoU-behov, vilket innebär att Aptahem inte har någon begränsning i de pågående och planerade kompletterande prekliniska studier som Bolaget löpande önskar bedriva.

  • Har genomfört nyckelrekrytering av CRD

I samband med nästa steg i utvecklingen av Apta-1 har Aptahem under april stärkt teamet med Suzanne Kilany som tar rollen som Clinical Research Director (CRD). Suzanne kommer primärt att leda och koordinera planerings- och förberedelsearbetet för att ta Apta-1 till klinisk fas I. Med tanke på Suzannes tidigare erfarenhet ser vi mycket positivt på rekryteringen.

  • Behåller vårt tidigare värderingsintervall

I samband med Q1-rapporten har inga direkta justeringar gjorts avseende de finansiella prognoserna och vi väljer att behålla vårt tidigare värderingsintervall för samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear.

7

Value drives

1

Historical profitability

8

Risk profile

7

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.