Alcadon Group


Alcadon är exponerad mot fibermarknaden, vilken kännetecknas av stark strukturell tillväxt men väntas avta fram till 2020, efter att bredbandsmålet är uppnått. Bolaget positionerar sig nu för utbyggnaden av 5G-nätet, som prognostiseras växa med CAGR 50,9 % under perioden 2020-2026. I ett Base scenario handlas Bolaget till EV/EBITDA 8 på 2019 års prognos vilket resulterar i en indikativ uppsida om 28 %.


Alcadon (”Alcadon” eller “Bolaget”) är en leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Norden. Bolaget tillhanda-håller nätverks- och bredbandslösningar till fibernät, fastighetsnät, bostadsnät och tjänster såsom utbildning och felsökning. Sverige utgör största delen av Bolagets försäljning, där majoriteten av Bolagets kundbas består av nätverksinstallatörer. Bolaget säljer produkter från kända varumärken och från de egna varumärkena ECS och DC-line.

12-11-17 skrev Analyst Group en analys på Alcadon och erhöll då betyget Bull 3. Sedan dess har Bolaget framgångsrikt integrerat förvärven DataConnect och Svagströmsmaterial och nått en starkare tillväxt än väntat och samtidigt bibehållit lönsamheten med en EBITDA-marginal om ca 12 %. 15-05-18 meddelade Alcadon att de förvärvar den norska distributören av bredbandsnät, CableCom AS, som 2017 omsatte 93,4 MNOK. Till följd av detta anser Analyst Group att caset har stärkts och estimaten uppreviderats.

Kommentar på Q1-rapporten. Under Q1 växte Alcadon med
17 % varav 12 % organiskt, trots ett säsongsmässigt svagt kvartal. EBIT ökade med 32 % och stärkte EBIT-marginalen från 11 % till 12,4 %. Tillväxten drivs av en jämn, stark efterfrågan inom samtliga segment. Vidare har Bolaget sett en ökad efterfrågan på server- och datahallsprojekt. Utöver bredbandsutbyggnaden ser Bolaget även tillväxtpotential inför 5G-utbyggnaden och bedöms stå väl positionerande inför denna. Efter Q1-rapporten förvärvade Alcadon norska CableCom AS till en värdering om 7,7x EV/EBT. Alcadon bedriver redan verksamhet i Norge och genom förvärvet stärker Bolaget sin position i Norge. Förvärvet väntas leda till intäktssynergier till följd av korsförsäljning av Bolagens produkter och kostnads-synergier i form av inköp.

5G-nätet estimeras växa CAGR 50,9 % 2020-2026 och medför stora tillväxtmöjligheter efter bredbandsutbyggnaden. Ett stort frågetecken för bolag exponerade mot fibermarknaden är vad som händer med tillväxten efter att regeringens bredbandsmål om 90 % 2020 är uppnått. Alcadon har tidigare varit leverantör av 3G- och 4G-utbyggnaden. De första 5G-näten väntas testas under 2018 och Bolagets ambition är att bli en viktig aktör inom dess utbyggnad. 2020 brukar estimeras vara den tidpunkt då det finns kommersiell tillgänglighet.1 Under perioden 2020-2026 estimeras marknaden för 5G-infrastruktur växa med en CAGR om 50,9 %.2 Enligt Bolaget kommer flertalet nya antenner behöva byggas till 5G-nätet och till dessa antenner kommer fibernät behövas. Alcadon bedöms vara väl positionerade och kunna kapitalisera på 5G-utbyggnaden via en kompetent ledning som varit med om många teknologiska paradigmskiften för att kunna kapitalisera på 5G-utbyggnaden.

Värderas till EV/EBITDA 8 på 2019 års prognos. I ett Base scenario prognostiseras omsättningen uppgå till 717 MSEK, motsvarande en tillväxt om 24 % på 2018E. Tillväxten drivs av en fortsatt hög efterfrågan från fibermarknaden, konsolidering av förvärvet CableCom AS och ett ökat antal projekt inom server- och datorhallar. EBITDA-marginalen väntas stärkas från 12,5 % (2017) till 13 % på 2018 års prognos. Den förbättrade lönsamheten härleds till en ökad försäljning av egna varumärken samt att Bolaget visat på god OPEX-kontroll under 2017 vilket väntas bibehållas. Givet dessa antaganden värderas Alcadon till EV/EBITDA 10 på 2018E och EV/EBITDA 8 på 2019E.


Targetmultipel om 15,3 ger en indikativ uppsida om 28 %.
Targetmultipeln om 15,3 bestäms genom en multipelregression. Regressionen sätter peers nuvarande värdering (R12M) i förhållande till dess förväntade EBITDA-tillväxt enligt estimat. Peers utgörs av Transtema, Hexatronic, DistIT, Bahnof och Bredband2. Regressionen implicerar en targetmultipel om EV/EBITDA 15,3. Det ska betonas att datamaterialet innehåller relativt få datapunkter med stor spridning. Därmed bör den implicerade targetmultipeln ses som ett grovt estimat. I ett Base scenario handlas Alcadon till EV/EBITDA 8 vilket ger en uppsida om 28 % på 2019 års prognos. I ett Bull scenario estimeras targetmutipeln till EV/EBITDA 17 vilket ger en uppsida om 43 %. I ett Bear scenario uppgår targetmultipeln till EV/EBITDA 10 vilket motsvarar en nedsida om -16 %.